Äspuss+Åsen projekt 2013

1

ÄspussI samarbete med Upplandsstiftelsen har Härnevi Hembygdsförening dragit igång  projektet ” UPPTÄCK HÄRNEVI”

I projektsamarbetet ingår även Härnevi Bollklubb, Föreningsgården, Härnevi dagis/fritis, Rotbrunna häst och Kursgård, Härnevi LRF samt Fjärdhundraland.

Projektgruppens syfte är att upprätthålla och bevara bygdens särprägel och arv för framtida generationer. Stimulera inflyttning, företagande och turism samt utveckla fritidsverksamhet för barn och ungdom. I dagsläget finns ett antal delprojekt föreslagna. Men det behövs flera idéer och förslag. För att komma igång har Härnevi Hembygdsförening tillsammans med Upplands-stiftelsen sökt statliga Leaderpengar för ändamålet.
Ett annat syfte med projektet är att öka innevånarnas intresse för att vårda bygdens kulturskatter genom att få många att delta med idéer och arbetsinsatser samt att bli medvetna om bygdens rika kulturarv. Aktivera våra ungdomar i arbetet för att bevara intresset för vår bygds arv, kultur och miljö in i framtiden. En projektgrupp har bildats och ett första  pilotprojekt har projekterats och ansökan om projektstöd har inlämnats.
Start projektet  blev Äspuss med huvudsyfte att återställa vattenspegeln till den öppna yta som fanns på 1970-talet, och att återfå det rika fågellivet, samt att göra ”pussen” tillgänglig för barn och vuxnas fritids- aktiviteter, sommar som vinter. Vidare synliggöra Äs-åsens kulturskatt av forntida gravar, utsiktspunkter och sköna natur. Hembygdsföreningen vill också förmedla den kulturhistoriska kunskapen om platserna via anslag och informationstavlor efter vandringsleden från Äspuss över Äsåsen för att sammanlänkas med Upplandsleden. Äspuss och Äsåsen blir då  en skön rastplats för oss i Härnevi med omnejd samt  även för vandrare och turister på vandringsleden.
Vi hoppas att du vill vara med och påverka med dina  idéer, synpunkter och arbetsinsatser för vår hembygds bevarande och utveckling.
Gör slag i saken ring: Lennart Norén 410200 eller Rolf Lindholm 410170
Stöd vår hembygd, kom med i vårt projekt ” UPPTÄCK HÄRNEVI ”

Uppdateringar 2013-02-12  
Det ekonomiska stödet från EU/Leader är nu beviljat enligt vår ansökan. Det som nu sker är att Länstyrelsen i Uppland skall gå igenom projektplanen som vi skrivit om vad och hur vi skall jobba med projektet. Återkommer när detta är klart och vi har fått OK / Janne Dahlin

Äspuss har haft många besökare under tidigare år, här några barn som åker skridsko. Man har även vissa år kunnat träna halkkörning med bil. Vi hoppas alla att ”pussen” ska återfå den aktivitet som var tidigare.

2013-03-01 Vi har nu fått klartecken för start av Projekt Äspuss av Leader Norra Mälarstranden. Organisatoriska frågor skall nu lösas samt en överesenskomelse, om hur vi skall jobba tar nu vid.
Vi hoppas att starta under vecka 10. Nu kommer behovet av arbetskraft att byggas upp, och vi hoppas att du som läser detta hör av dej till webbmastern och meddelar ditt intresse för att hjälpa till.

Skicka ett mail och kom med i en entusiastik skara för att göra Härnevi känt för folk utanför sockengränsen. Vi kommer att ha jätteroligt i detta projekt.
Eller som de säger på Melodifestivalen,  NU KÖR VI……! /  MVH Janne
2013-03-13
Grundplaneringen är nu klar för projektet. Kvar är detaljplanering av olika delar som vi kommer att göra efterhand tillsammans med Länsstyrelsen, Enköpings Kommun, Skogsvårdstyrelsen och Upplandsstiftelsen.
Just nu pågår detaljplaneringen med Länsstyrelsen angående den ”kulturhistoriska informationen” . Detta gör vi tillsammans med Lagunda Hembygdsförening som också jobbar med ett Leaderprojekt.
Vidare utreds vass-klippningen tillsammans med Enköpings Kommun med fåglarnas perspektiv i fokus.
Projektgruppen har nu tryckt på startknappen och det första synliga blir uppsnyggning av parkeringsplatsen vid Äsåsens norra ände, samt rensning av vegetation runt Äspuss.
Vidare planeras för ett stort informationsmöte i Föreningsgården för alla intresserade. Inbjudan kommer.
Janne Dahlin
Söndagen den 24 mars 2013 kl. 16 hade vi inbjudit Härneviborna för att  berätta om vad som pågår i det som kallas ”Upptäck Härnevi”.   48 personer kom!

Lennart började med att hälsa välkommen och berättade att han och andra inflyttade lagt märke till andan i byn med omnejd. var och en har ju sitt eget att sköta och tänka på, men när det gäller så ställer man upp.
Vi behöver bara se att för nittio år sedan kunde man starta en bollklubb och anlägga fotbollsplan. Föreningsgården och brygghuset har renoverats och byggts om helt med ideella krafter. Därför vågar vi gå vidare och satsa på nya projekt där vi räknar med allas hjälp efter tid, kraft och förmåga”.
Därefter tog Sven-Olov över och informerade om Äspussprojektet. Om alla kontaktade och inblandade institutioner som välvilligt ställt upp på våra idéer men även åsamkat oss och framförallt projektledaren en massa byråkrati.
Roffe fick redogöra hur vi tänkt oss att återställa Äspuss och Äsåsen. Att vi så småningom behövde hjälp med att till en början röja och släpa ris. En idé kläcktes att som i tidigare år ha en majbrasa vid gamla grillplatsen och släpa dit allt som ej är flisbart. Upplagt alltså för sista aprilfest!
Det kom in ett fåtal nya anmälningar till ideellt arbete men intresset finns.Tord erinrade sig ett flertal tidigare arbeten bl.a. ”Jaktstigen” som pågick ett antal år och dessutom genererade pengar till olika projekt. Daniel skötte ”mixerbordet”, d.v.s. ljud och bild med den äran!
Efter knappt två timmar kunde vi tacka för visat intresse och alla kunde gå hem. /Styrelsen

2013-03-25  Kommunekolog Anders Lindholm och Upplandsstiftelsens Sara Lind besökte oss vid Äspuss idag för en detaljplanering av våra åtgärder.

Mötet 25 mars 2013 Från vä. Matts Enström, Åke Fridström, Lennart Norén, Janne Dahlin, Sören Eriksson, Tord Enström, Anders Lindholm och Sara Lind

Vi bestämde då att lämna vassen orörd i den södra viken mot Åsen för att fågellivet (häckningen) skall kunna komma igång även i år. All övrig vass skall vi försöka klippa bort.  Vi kommer även att lägga ut häckningsflottar i vattnet för att rädda bon och ägg från plundring av räv och mink.  Vi kommer också att lämna flera träd än planerat kvar runt sjön och med hjälp av stamkvistning ändå  öppna upp siktytorna .Vi har ännu inte erhållit det formella beslutet från Länsstyrelsen i Västmanlands län. Byråkratins kvarnar mal långsamt. Vi är nu lite försenade i projektet men jag tror ändå att vi kommer att klara det färdigdatum som vi planerat. Vi har ju redan beviljats det ekonomiska stödet men det slutgiltiga beslutet från Länsstyrelsen kan vara villkorat, så vi inväntar det innan vi fortsätter jobbet. /Janne    projektledare

2013-03-27  Idag kom det positiva beskedet från Länsstyrelsen i Västmanland som vi väntat på.  Nu startar vi på allvar.  Per Brundells Skogsvårds service  kommer att börja fälla busk och sly under påskhelgen vid Äspuss södra ände.  Vi övriga kommer att kallas in när han behöver hjälp med att ta reda på ruskor och ris . Vi kommer tyvärr inte att kunna arrangera  en organiserad  vårkase vid norra stranden den sista april i år p.g.a  att markägare sagt nej. Vi får bränna riset vid den södra änden av pussen efter hand.  Per Brundell vill till att börja med, fälla allting så fort som möjligt, medan tjälen finns kvar i marken, så att vi inte förstör mark ytan mer än nödvändigt med maskinen.  När han är klar med detta kommer vi andra att kallas in för efterbearbetning. Entreprenadgruppen  bestående av  Per Brundell, Mats Enström och Åke Fridström kallar oss andra när insattsbehovet uppstår.   Vid arbetet runt Äspuss skall varsel -västar bäras. Härnevi Hembygdsförening har införskaffat  ett tjugotal med trycket ” Upptäck Härnevi ” på ryggdelen. Föreningen har också löst en kollektiv olycksfallsförsäkring för oss alla som skall arbeta med projekten inom Upptäck Härnevi. Varningsskyltar för trafikanterna på vägarna kommer vi att låna av vägverket efter  behov.
Väl mött vid pussen !        NUUUUUUU! KÖÖÖÖR  VI !    /   Janne

2013-04-24   Projektet är nu i full gång. Per Brudells Skogsservice har nu gjort grovjobbet  runt Äspuss och vid parkeringsplatsen. Det är en skön syn att se att pussen börjar framträda  så som den såg ut för ca 50-år sedan. Parkeringsplatsen börjar även den framträda på ett snyggt sätt med den mossbeklädda åsslänten som bakgrund. Nästa steg är nu att städa av dessa båda platser från sly och grenar som ligger kvar på marken och slänterna efter avverkningen. För detta arbete kommer vi att kalla ca 25 personer vid två tillfällen under maj månad. Det blir fredagen den 10 maj och lördagen den 11 maj.  Kallelse via mail och telefon kommer att ske.  Under dessa två dagar kommer det att bjudas förtäring vid pussens strand.  Ni som inte tillfrågas dessa två dagar kommer att kallas lite längre fram för arbete på åsen.  Röjningsarbetet flyttar sedan upp på åsen och vi återkommer med ytterligare två datum för detta arbete.  Lasse Eklunds Entreprenad och Åke Fridström kan nu efter städningen påbörja sitt arbete med att fylla upp och jämna av parkeringen, utföra stubbrytning vid den södra änden av pussen och uppbyggnad av ” nya stranden”.  Den första vass klippningen är beställd till juni månad när fåglarna har ruvat färdigt. Inköpsgruppen har också påbörjat sitt arbete och först ut kommer en roddbåt att köpas in. Skyltsamtal pågår också med Länsstyrelsen i Uppsala, men går för närvarande väldigt trögt. Vi återkommer i den frågan.
Vi ses vid pussen      Janne Dahlin

IMG_2955

2013-05-13  Nu har vi kommit en bit in i projektet.
Entreprenadgruppen har varit igång ett tag. All vegetation som busk och sly har rensats bort runt ”pussen ” och parkeringsplatsen enligt planen. Per Brundells Skogsservice har sågat bort det grövsta och under våra två  ”Pussdagar” deltog  ett  40-tal personer som har släpat, klippt och sågat och röjt bort resten.Många olika hästkrafter transporterade riset Tre traktorer, en lastmaskin och en häst med vagn såg till att riset forslades bort.

IMG_2933Det här hände den 10-11 maj. Den äldste deltagaren under dessa dagar var Judit Karlsson  91-år som bakade bullar och kokade kaffe till alla deltagarna .Hon ville absolut bidraga på något sätt.Tack Judit!  Enköpings Posten har gjort reportage om dessa dagar, som kommer i tidningen under vecka 20. Resultatet av projektarbetet börjar nu synas, Äspuss börjar framträda och positiva kommentarer börjar nu höras från alla håll.

Nästa steg är nu att bryta bort stubbarna i den södra änden av ”pussen” samt planera  parkeringsytan. Det görs av Lasse Eklunds Entreprenad tillsammans med våra egna insatser. ( Vecka 21 ej klar ). Återkommer när vi vet mera om detta. Sedan är det vassklipparens tur att under v 26 klippa bort ca: 70% av vass beståndet i ett samarbete med Per Brundells Skogsservice,    (de lyfter upp vassen med gripskopa) Där behöver vi båten och några hjälpande händer igen. De ca: 30% som blir kvar av vassen  i den sydvästra viken är och förblir häckningsplats för fåglarna. Häckningsöar kommer också att tillverkas av de flytvassmattor som redan finns i sjön. Vassklipparen formar till dem och vi skall sedan förankra dessa med sänken för att de skall ligga still.  Inköpsgruppen har också börjat sitt arbete och först  behöver vi nu köpa in en båt. Även bord och bänkar samt info tavlor är på gång. Snickargruppen ligger också i startgroparna och börjar inom kort med att bygga en ny trappa vid parkeringen. Kultur gruppen, som står för  kulturinformationen  till våra nya info-tavlor, har varit och lyssnat av länsstyrelsens idèer vid två möten och  börjar nu sitt arbete med data insamling.
Vi hoppas även hinna med att iordningställa den ” nya stranden ”, ( grovplanering) i den norra viken, innan vi tar sommarsemester
OBS! Den 1 juni skall alla projektdagböcker samlas in  och sändes till Upplandsstiftelsen
( Sara Lind )som delrapport. Lämna dessa till Rolf Lindholm.
Med Vänlig Hälsning Janne

2013-06-04  Sommaren kommer fort. Vårt projekt har omplanerats till viss del p.g.a. att entreprenörerna fått en tidsförskjutning i sin planering. Vassklippningen kommer att genomföras v.26 som planerat. Planeringen av norra stranden kommer förhoppningsvis att göras i juni-juli. Stubbrytning och planering av parkeringsplatsen blir inte förrän i augusti.
Vi har nu bestämt att vi den 8 juni mellan kl. 09.00 – 14.00 börjar med rensningen över Åsen, istället för som det var planerat i augusti.  Vi ligger också i startgroparna för att påbörja trappbygget och att börja köpa in den utrustning som vi skall ha till stranden och Åsen.
Ni som kan och vill göra en ytterligare insats i Äs-projektet är välkomna till parkeringen kl. 09.00 Hembygdsföreningen bjuder på mat/grillat. Systrarna Eckebring med sin häst, fyrhjulingar med vagnar, samt Åke med lastmaskin kör bort riset. Per Brundells Skogsservice röjer en gata för att alla besökare ska ha fri sikt över nejden, vid den norra änden av Åsen.
Medtag sekatör och handskar.  Viss röjningsutrustning finns på plats.
Vi ses!  Janne Dahlin

2013-06-09. Lördagen den 8 juni genomfördes den första av två Ås-dagar. Siktet var inställt på uppfart och nerfart till Äs åsen. Det var 22 personer som infann sig 09.00 på morgonen vid parkeringen för en jobbinsats. Hembygdsföreningen hade möblerat och ställt upp grillen inför lunchen. Tre grupper organiserades, en för att åstadkomma en siktficka norrut, en att öppna upp uppfarten, samt en att röja för nya nerfarten borta vid Snipan. Två 4-hjulingar, en lastmaskin, samt häst med timmervagn deltog. Judit Karlsson hade än en gång bakat bullat till fikapausen. Vid lunchen noterades att resultatet av insatsen var långt över förväntan. För alla dagens deltagare var detta den tredje insatsen för projektet. Projektledningen är imponerad över Härnevi bybors positiva inställning till att ställa upp och jobba i projektet. Det som sporrar oss ytterligare nu, är att under veckan har vi haft besök av svanar i ”pussen” varje dag. Som mest räknades det in 19 st. som låg i vår ”puss” och guppade. Någon måste ha tipsat svanarna om vad vi
håller på med.

Kl. 14.00 avbröts arbetsinsatsen, vi var inte helt klara, men några bybor lovade att fixa resten under nästkommande vecka. Nästa Äs-dag kommer i augusti. Nästa insats i projektet blir v.26 då den första vassklippningen sker. Vi kommer då att kalla 2 -4 personer för assistans vid ”pussen”.

På bilderna ser ni Miklos med röjsågen.
Åke med lastmaskinen.
Ove på sin 4-hjuling med vinsch
Anita med häst och vagn.
Lunchdags, jobbarlagen börjar komma till grillen.
Med glada puss-hälsningar Janne Dahlin projektledare.

 

2013-06-10.   Besöktes vi av Upplandsstiftelsens seminariegäster.
Varje år träffas representanter från alla Sveriges län och utbyter erfarenhet och kunskap inom stiftelserna.  I år var det Upplandsstiftelsen som stod som värd.  Några utvalda projekt skulle besökas och vårt Äspussprojekt var ett av dessa. Det var 20 län representerade i den buss som bromsade in vid Äspuss vid 17-tiden. Björn-Gunnar Lagström från Upplandsstiftelsen var reseledare. Vid pussen väntade Rolf Lindholm, Rune Adelhag och Lennart Norèn ivrigt på att få informera besökarna om vårt projekt.  Då regnet tyvärr föll kraftigt fick våra informatörer äntra bussen och hålla informationen ombord, medan gästerna tittade på pussen genom bussens fönster.  Intresse fanns hos gästerna och många frågor ställdes. Efter informationen tackades det med applåder och godisregn över våra representanter. Bussen fortsatte sedan till Viks slott där middagen skulle intas.
Nu har vårt projekt även börjat bli nationellt känt.
Med pusshälsningar
Janne Dahlin   Projektledare

2013-06-18   Leader Norra Mälarstrandens kontoret i Enköping besökte oss idag med Chalotta Heimersson och Gunnbritt Sandin i spetsen.


Det var totalt fyra personer som ville stämma av vårt projekt.  Janne Dahlin, Rolf Lindholm och Rune Adelhag redogjorde för läget och konstaterade att nästan allt går som planerat. Vi har dock ansökt om att få´göra vissa förändringar i planen p.g.a nya erfarenheter. Upplandsstiftelsens Sara Lind deltog också på mötet med en utskriven begäran om detta. Efter en skön skogspromenad över hela Åsen intogs kaffe med Judits nybakade bullar vid ett tillfälligt uppställt bord, (som Lennart Lindholm satt ihop), vid parkeringen. Efter genomgång av denna ansökan, fastslogs att dessa ändringar kunde genomföras enligt vår förfrågan. Vidare fick vi förlänga projekttiden till den 1 september 2014, för att kunna klippa vassen två ggr. med ett års mellanrum. Den tredje klippningen får vi finansiera på annat sätt år 2015. Efter fikat fortsatte vi ner till Äspuss och informerade där om de åtgärder vi har kvar att göra.

Ett väldigt positivt, glatt och soligt möte avslutades med löfte från oss att vi skall bjuda in dem till vår invigning av ” NYA ÄSPUSS.”
Med glada pusshälsningar
Janne Dahlin Projektledare

2013-06-24 Kjell Lilja och hans medhjälpare har startat vass-klippningen.
Se mera under foton och filmer // Vanja sekr

IMG_0913IMG_0941 aa

 2013-07-08   Äspuss vattenspegel är nu återställd. Vassklipparen Kjell Lilja är klar med den första klippningen av totalt tre. Han har gjort ett strålande jobb tillsammans med sin partner Janne och t.o.m. lagt ner eget ideellt arbete för att få till detta fina resultat, han har ju sina rötter i bygden. Per Brundell har assisterat med sin suveräna skogsmaskin och lyft upp vassmassorna på land. Vi har nu tre små vassruggar kvar i vattnet, samt vassen i den sydvästra viken som skall sparas till häckningsplatser för våra sjöfåglar. Nu gäller det för oss att sjösätta vår egen båt och hjälpas åt att efterrensa vassdelarna som flyter omkring efter stränderna. Mycket vass blev det, vi kommer att köra bort den innan vi kan börja fylla upp och iordningsställa den norra stranden. Projektgruppen har assisterat med ett 10-tal ”gubbar” under klippningen som slutspurtade söndagen den 7 juli med strandrensning och förtäring genom Maggan och Kerstins goda smörgåsar och kaffe.  Nästa vassklippning med Kjell Lilja blir i juli 2014.
Kjell Eklund Entreprenad har tagit bort stubbarna på parkeringen, så nu är det klart att börja fylla upp och planera den. Vi väntar också på grävmaskinen till den norra stranden. Vidare kommer Maskin & Energi Måns Ottosson att med sin slåttermaskin slå ner allt gräs och sly runt pussens stränder, där kommer vi att få assistera med att räfsa ihop och städa efter slåttern. Återkommer om tidpunkt för detta.

Snickargruppen med Malte Enström. S-E Enström, Ove Pettersson, Tord Enström och Lalle Bjarnemo, har börjat arbetet med den nya trappan och har under två dagar kommit en bra bit på väg.  Då trappan tidigare var mycket brant, försöker man nu att gräva ner stegen för att om möjligt plana ut trappan mera. Resultatet ser mycket bra ut, grabbarna har gjort ett fantastiskt bra jobb.

Inköpare Lennart Norèn har  lagt ut beställningar på stockbord, stockbänkar, grill och anslagstavlor med ungefärlig leverans i augusti.

Nästa stora arbetsdag blir i augusti då vi skall rensa sly och buskar över Äsåsen. Vi återkommer med dag och tid.
Med soliga pusshälsningar   Janne Dahlin

Båten är puss-satt,
Janne testar om allt fungerar. Resterande vass som flyter omkring plockas upp med båten, Janne har fångat ett strå. // Vanja sekr.

2013-08-06 Semestertiderna börjar ta slut och dagarna blir kortare. Trots det har projektet fortgått med bra intensitet under hela sommaren.
Per Brundell har assisterat vid
vass-upptagningen med sin maskin och Claes Eningsjö har sedan sett till att vassen körts bort och lagts upp på en planerad yta.
Den norra stranden är nu på tur att grovplaneras. Det kommer Lasse Eklund Entreprenad  att göra inom den närmste tiden. Han har nu tagit bort stora stenar och levererat grus till parkeringsytan och Åke Fridström har planerat ut detta till en jämn och plan parkeringsyta.
Ytterligare justeringar med grus kommer att göras nedanför trappan, där bord och informationstavla skall placeras.

Den öppna vattenspegeln som vi eftersträvade är klar. Lös vass flyter dock fortfarande omkring i Pussen och Rune Adelhag med flera, har nästan dagligen besökt strandkanten och krattat upp detta. Tre så kallade häckningsöar ligger nu kvar i den södra delen av Pussen.
Bord och grill anländer om ca. 2 -3 veckor. Lennart Lindholm har tillverkat de bänkar som kommer att stå runt grillen och fortsätter nu med de sittbänkar som skall placeras efter kulturstigen på Äsåsen.

Vi har kvar en sista slyröjningsdag över åsen samt att Måns Ottosson från Maskin o Energi skall med sin slåttermaskin slå ner all sly som växt upp runt Pussen under sommaren samt vägrenen från parkeringen och ned till stranden. Vi återkommer om datum och tid för den sista röjningsdagen över åsen, då vi hoppas på ytterligare en massiv insats av byborna över en dag. Då skall vi även röja en led från parkeringen fram till uppfarten till Åsen. Vidare om en ev. spång ner till stranden skall vi utreda tillsammans med Upplandsstiftelsen.
Med ”öppen” Pusshälsning / Janne Dahlin

 

2013-08-24   Tyvärr fick vi en jobspost när planeringen av ”stranden” skulle påbörjas. Lasse Eklund Entreprenad kunde inte fortsätta att hjälpa oss med sin grävmaskin. Problemet löstes med att vi hyrde en grävmaskin vid två tillfällen och bemannade den med vår egen Bosse Andersson som utförde arbetet till vår största belåtenhet.
 

Vi köpte ett lass matjord som legat på Friends Arena i Solna för att verkligen ge vårt nya gräs en bra start.
( OBS! Vi hittade ett fotspår efter Zlatan i jorden).


Ett antal Härnevibor hjälptes sedan åt tillsammans med Åke Fridströms lastmaskin att finplanera med krattning, vältning samt plattläggning, där våra nya bord skall stå. Vi fick även tillstånd av Leader att omfördela vissa pengar inom projektet, vilket gjorde att vi kunde lägga färdig gräsmatta på ”stranden”. Nu måste vi vattna gräset varje dag under 2 veckors tid, så att rötterna får fäste innan vi kan börja gå på planen. Det gör vi med Pussvatten, med hjälp av Gun Enström och hennes bevattningspump. Tack Gun.  Entreprenadgruppen har gjort ett jättejobb. Per Brundell har pusslat ihop entreprenaden förtjänstfullt trots uppkomna problem. Måns Ottosson har varit hos oss och utfört slåtter på de ytor han kom åt. Under vår sista rensningsdag, lördagen den 31 augusti, kommer vi att justera det som blev kvar. Nu återstår för strandens räkning, gjutning för grillplats med bänkar, som skall genomförs av snickargruppen med Malte Enström i spetsen. Våra möbler är klara, men vi väntar tills gräsmattan är gångbar innan vi ställer ut dem. Vidare en avgränsning från den nya gräsmattan mot vägen, så att ingen kan köra bil på vår fina strand. Den uppmärksamme har även noterat en stolpe på stranden, den är tänkt till en ev. framtida belysning.

Vidare har Åke Fridström genomfört en justering vid parkeringen.
En nivåhöjning nedanför trappan på en yta där ett nytt bord skall placeras.
Vi noterar även att antalet änder har ökar i ”pussen” samt att vi sett Beckasin, Hägrar samt tyvärr två Skarvar. Övrigt djurliv som blivit mera synligt är Rudor, och Vattensnokar.

Bosse Andersson jobbade på den södra sidan och justerade till markytan efter stubbrytningen. Snyggt jobbat Bosse!
Vi ses lördagen den 31 augusti vid parkeringen för en sista röjningsdag för året.  Vi drar igång kl. 09,00. Hembygdsföreningen bjuder på lunch.
Med öppen pusshälsning/ Janne Dahlin projektledare. 

Första besökarna

2013-08-31  Sista rensningsdagen för året bjöd stundtals på hällande regn men  trots det samlades 17 personer kl. 09.00 på parkeringen för att hjälpa till med uppgifterna.  De föregående röjningsdagarna har det ju varit strålande solsken så vi är nöjda ändå. Vi är till och med lite tacksamma för lite regn på vår nylagda gräsmatta. Några röjde över Äsåsen ända bort till Snipan, andra rensade kvarvarande strandvegetation runt Pussen och några rensade stigen ner mot Pussen från parkeringen. EP:s reporter med fotograf dök upp oannonserat i regnet och gjorde ett reportage. ( Läs EP 31 aug.)  Vid lunchdags dök våra matmammor upp, Margareta och Kerstin och bjöd på grillat med tilltugg och Judit Karlsson hade naturligtvis bakat sina goda bullar till oss. Tack för markservicen. Stubbar och buskrötter plockades bort från strandkanten där våran planerade spång skall byggas. Vi kommer att invänta råd från Upplandsstiftelsen ang. spångbygget. Mycket tyder på att det är bäst att bygga på vintern, då isen kan användas att gå på. Vassrester rensades både från land och vatten.
Rolf Lindholm använde den beprövade lien och vår båt för ändamålet, det funkade bra. Åke Fridström och Stina bidrog med kraft och transport med sin lastmaskin.
Äs åsen är nu färdigrensad. Rensningen runt Pussen och parkeringen är klar för året.  Nu väntar vi på möbler, grill och informationstavlor som kommer v 37. Under den veckan skall allt placeras ut även bänkarna över Äsåsen. Var beredd att gripa in.
Ulla-Maria Hansèn  har ordnat/skrivit texter till våra tavlor och skickat dem till Upplandsstiftelsen Sara Lind, för bearbetning.
Härnevi Hembygdsförening har också påbörjat bildandet av PUSSENS VÄNNER, den grupp som skall ansvara för underhållet av Puss-området när projektet avslutas.Utrustning till den gruppen kommer att tillhandahållas av markägarna. Frågan om hur vi skall synas är under utredning?
Vill Du vara med i någon grupp? Hör av dej till Rolf Lindholm eller Lennart Norèn
Med vänlig pusshälsning / Janne Dahlin    Projektledare

2013-09-19   Gräset växer på vår strand. Det är i dagsläget klippt två gånger och är grönare än på andra sidan gärdsgår`n som man brukar säga. Änderna tycker detsamma och gör täta besök på stranden. Stockbänksborden anlände v.37 och har placerats ut där de skall stå. Två på stranden, ett på parkeringen, ett uppe på Åsen vid siktfickan mot Torstuna, samt ett vid Snipan med utsikt över Ål.  Fem sittbänkar har också placerats ut efter kulturstigen över Åsen. En kranbil och Ove Lindholms fyrhjuling såg till att möblerna kom på plats. Då borden väger ca: 500 kg var det ett tufft arbete att hantera dem.

Huggen granitsten (en gammal husgrund) skänktes av Sören Eriksson som avgränsning mot vägen och lades på plats av Lennart Norèn med hjälp av Åke Fridström och hans lastmaskin.

Grillen och tillhörande bänkar har också hamnat på plats. Malte Enström och Janne Dahlin gjöt fast dessa med betong och snart kan vi tända grillen för första gången. Vi väntar nu på våra informationstavlor som är försenade hos tillverkaren, för att våra planerade installationer skall bli kompletta.  Informationstexten till tavlorna behandlas av Upplandsstiftelsen. De högar av ris och vass som blev kvar efter sista rensningen har nu transporterats bort genom systrarna Eckebring och Åke Fridströms försorg. Vi har nu ett snyggt och prydligt rekreations/fritids område. Det har redan varit ett stort antal besökare som provsuttit de nya borden.

För att bibehålla den här nivån när projektet är avslutat har Härnevi Hembygdsförening bildat intressegruppen PUSSENS VÄNNER.  En liten ledningsgrupp som bestående av: Allan Enström, sammankallande, Hans Forsgren och Lalle Bjarnemo de tar nu över ansvaret för skötsel och underhåll av området och kallar på oss andra för punktinsatser och assistans. Inköp av utrustning till deras hjälp pågår via markägarnas försorg. Vi kommer inte att sätta ut sopkärl på området. Det finns en tendens att detta uppmanar till att lämna både det ena och andra på platsen. Vi uppmanar därför via anslag att gästerna hjälper oss att hålla rent och snyggt genom att ta med sig sina sopor hem efter vistelsen. Vi tackar på förhand.
Marknadsföringsgruppen har inte startat upp sitt arbete ännu men det kommer att påbörjas inom närmsta veckorna. Ett samarbete med Fjärdhundraland i dessa frågor utreds.
En visning av nuvarande projektresultat planeras i slutet av september eller början oktober för  Leader Norra Mälarstranden, Enköpings Kommun och Upplandsstiftelsen.  Invigningen av området kommer att ske våren 2014.
Med Pusshälsningar / Janne Dahlin   projektled.

2013-10-10   Nu är det klart. Äsåsen och Äspuss blir en del av Upplandsleden.

 

Vid ett arbetsmöte vid Äs den 8 oktober deltog Upplandsstiftelsens Sara Lind och Anders  Olander som är stiftelsens  led och stigchef.  Nya markeringsskyltar kommer nu att sättas upp runt om i Äs området och kartor ritas om. Detta görs via Upplandsstiftelsens försorg. Vidare diskuterades spången från parkeringen till stranden. Här deltog även Enköpings Kommuns etnolog Anders Lindholm. Efter en noggrann besiktning av området beslöts att inte bygga nere vid vattnet. Detta p.g.a stora svårigheter tekniskt och höga kostnader. Beslut togs att flytta upp spången i vägslänten. Detta betyder även att inget bygglov eller att någon strandskyddsdispens kommer att behövas enligt Anders Lindholm. Däremot skall vi samarbeta med Trafikverket i planeringen. Efter en promenad över Åsen och besök på stranden fick vi grönt kort för de åtgärder vi hittills genomfört.  Bra jobbat alla!

Nu gör vi ett sista ryck innan vintern på lördag den 12 oktober kl. 09.00  och några timmar framåt med att städa upp efter rishögen, tillsammans med Per Brundell och Claes Eningsjö samt att sätta upp informationstavlorna med snickargruppen.  Väl mött alla!
Med höstliga pusshälsningar
Janne Dahlin   proj.led.

2013-10-12
Ett 15-tal personer mötte upp till lördagens arbetsdag när informationstavlorna skulle monteras och städning efter rishögen utföras i den södra änden av Äspuss.  Under snickargruppens ledning gjuts tavlorna fast. En vid gravfältet, en vid gravhögarna, en på parkeringen och en vid Äspuss stranden. Den gamla informationen som fanns på tidigare tavlor används tillsvidare. Nya utgåvor är på gång och bearbetas för närvarande av Upplandsstiftelsen. Den nya utgåvan sätts upp våren 2014.
Städningen/eldningen gick lysande. Entreprenadgruppen ledde arbete och fick hjälp av Claes Eningsjö med sin maskin för att flytta på det kvarvarande riset. Pussen var spegelblank och i det absolut vindstilla vädret steg röken rakt upp och gjorde ett konstverk i vattenspegel. Vackert !!
Vid lunchtid grillades korv genom Margareta och Kerstin försorg, som också bjöd på kaffe och kaka.
Efterstädning efter brasan kommer att utföras under veckan. Nu är det praktiska arbete avslutat inför vintern. Planering kommer dock att göras av den tänkta spången tillsammans med Trafikverket under hösten.  Vidare har vår webbmaster Vanja Pettersson börjat skissa på den broschyr som vi skall ta fram för att distribuera under våren 2014
Janne Dahlin   proj.led

2013-10-16

Mona ÖrjesFör myndigheter och andra samarbetspartners anordnades en visning av projektresultatet nu när mållinjen börjar närma sig. Från Enköpings Kommun deltog Mona Örjes (ordförande i Upplevelsenämnden)

Från Leader kontoret Norra Mälarstranden deltog med Jan Fredriksson (styrelsen), Gun-Britt Sandin och Jörgen Inersjö. Upplandsstiftelsen ställde upp med Björn-Gunnar Lagström (marknadschef) och Sara Lind.  Saknades gjorde Enköpings kommunetnolog Anders Lindholm som var förhindrad att delta. Alla gäster har på ett eller annat sätt bidragit till att projektet ”sjö/pussattes” och genomfördes.   Härnevi Hembygdsförening representerades av ordf. Lennart Norèn, Rolf Lindholm (kassör ),  Vanja Pettersson (sekreterare/webb),  Åke Fridström, Janne Dahlin (projektledare) samt Allan Enström (från Pussens Vänner). Enköpingsposten deltog med reporter och fotograf under hela visningen. (se  Ep – reportaget 17 okt.) Även den Äsfödde Ove Wennström dök upp och spelade upp sin egen komponerade visa om Äspuss, via en bandspelare.
 

Efter samlingen vid den ”nya parkeringen” vidtog en promenad på kulturstigen över Äsåsen där utsiktspunkter och övriga installationer visades. Frågor kring gravfält och gravhögar väcktes och Mona Örjes lovade att hjälpa till med kontakter för att vi ska få veta resultatet  av de utgrävningar som gjorts på tidigt 1900-tal. Det kan vi sedan använda i vår kulturhistoriska information. Björn-Gunnar Lagström meddelade att kulturstigen nu är en slinga på Upplandsleden.

Kartor ritas om och ny vägvisning vidtar.
Därefter samlades alla på den iordninggjorda ” nya stranden” där lite förplägnad bjöds och mingel vidtog i den något kyliga höstluften.  Efter ca tre timmar var den samlade åsikten från deltagarna att det var ett lyckat projekt med ett framgångsrikt genomförande och ett strålande resultat. Ta åt er alla, som på olika sätt bidragit och jobbat för att nå detta populära  resultat. Heja Härnevi!!!
M.V. H  Janne Dahlin  Projektledare

Skottar m.fl. på besök vid Äspuss Iain Munro Matness, Anne-Marie Mc Pheator Steele, Bruce Davidson, Sarah Bariel, Maggi Broadley, Msta Thornburn, Peter Mc Kay Mason, Craig Crostwaite, Inga Ekholm, Charlotta Heimersson, Maja Nenzeén, Inga Heimersson guidade gjorde Janne Dahlin, Sven-Olov Hansén, Gun-Britt Sandin och Janne Fredriksson

2013-10-22  Internationellt besök, Skottland först ut att ta del av vårt projekt.
Leader Norra Mälarstranden har ett utbyte med Leader i Skottland där erfarenheter och tankar byts. I veckan var det skottarnas tur att besöka Enköping. De hade valt att bl.a besöka oss i Härnevi och få ta del av Äspuss-projektet. Vid 13-tiden svängde bussen in på parkeringen vid Äspuss och ett 15-tal gäster hoppade ut i det något trista vädret som rådde. Med var också personal från Leaderkontoret i Enköping samt representanter från Fjärdhundraland.  Gun Enström öppnade sitt hem för besökarna och samtliga rymdes i hennes vardagsrum för genomgång.

Sven-Olov Hansen  (projektgruppen) framförde  genomgången på engelska med den äran. En resa från istid till nutid fick åhörarna lyssna till med historik, bilder, skrifter , projektbeskrivningar och humoristiska skrönor. Vid  den efterföljande frågestunden ställdes många frågor av gästerna och alla blev besvarade. Efter ett avslutande besök på stranden vidtog fotografering. Tanken var att en promenad över Åsen skulle ingå och avsluta besöket, men i det blöta och blåsiga vädret tvingades den ställas in. Besökarna tackade för informationen och äntrade bussen för att åka vidare till Forsby kvarn för eftermiddagskaffe.
MVH  Janne Dahlin  proj.led.

2013-12-16    Vintern har börjat göra sitt intåg. Vi har nu tagit en paus i projektarbetet tills i vår. Vissa aktiviteter har ändå fortsatt, bl.a. har vi varit i kontakt med Trafikverket ang. spången från parkeringen och ner till Äspuss. De vill återkomma till oss under våren 2014 ang. detta, samt även vägskyltning.  Upplandsstiftelsen arbetar med våra texter och bilder till informationstavlorna. Vi har också erhållit den utrustning som Pussens vänner behöver inför kommande sommar för att sköta om vår ”strand” på bästa sätt.
Tyvärr blev det ett bakslag, då vårt nya bord vid parkeringen blev stulet en natt i november. Det polisanmäldes omgående och utredning pågår.
I övrigt kommer vi om det är möjligt att ploga bort snö från isen och göra en skridskobana i vinter. Vi hoppas bara på att kylan kommer före snön, så vi kan få en riktigt bra skridskois att busa på.

En omstart i projektet blir under våren när väderläget så tillåter. Återkommer om datum.
Samtidigt vill jag passa på att önska alla våra läsare en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År
Vi hörs och ses 2014!
Janne Dahlin  projektledare.

Senaste inläggen