Äldre tider

Hemhjälp
När husmor tillfälligt blir sjuk eller av annan anledning behövde få ledigt från hem och barn, det var då hemsyster var bra att ha att tillgå. Med anledning av det bildades Hemhjälpsnämnden och hemsysterverksamheten i Fjärdhundra storkommun 1943. Ordf. Signe Feldt Fjärdhundra, under henne löd fyra nämndeledamöter/ ortsombud Linnea Karlsson – Gestre, Agnes Hemlin -Altuna, Signe Thorsell -Österunda och Alice Larsson Härnevi.
Det startade med en heltid och en deltids anställd, 1953 utökades personalstyrkan till tre på heltid och en på deltid, alla fick arvode/lön för sitt arbete. Tiden var för lite tilltagen och det blev övertid som då kompenserades i lediga dagar. För att alla skulle få hjälp tog man hjälp av andra hemmavarande fruar som fick en rimlig ersättning för att hjälpa till, (dvs. nutidens vikarier). Under vissa förutsättningar kunde mödrar och barn erhålla bidrag för rekreationsresor till valfri ort i Sverige, för att vila upp sig. Det infördes också i kommunen att man kunde ansöka om familjebidrag vid värnplikt, mödrahjälp och husmors semester.
Från 1 januari 1954 kunde folkpensionärer med liten inkomst erhålla bostads bidrag, för ensamstående 250 kr. och för makar 350 kr. eller om bara en var pensionär 300 kr. tillsammans. Gifta fick högst ha 1500 kr. i inkomst tillsammans och ensamstående max 1000 kr. alla summor räknade per år.
Kommunen införde också en låneform för egnahemslån 1948, ämnad för nybyggnad, till och ombyggnad för att förbättra befolkningens bostäder på landet. En fullgod bostad skulle ha en lägenhetsyta som inte var mindre än 50 m2 den skulle innehålla två rum och kök, utrustad med vatten, avlopp, anordning för centralvärme samt bereda möjlighet till bad. Lägenheten skulle dessutom ha tillfredställande köksutrustning och tillräckliga biutrymmen. Det infördes också ett bränsle bidrag.
1965 11 januari. Startade en 6 veckors kurs för att utbilda hemsamariter med lärare i olika ämnen. De fick lära sig sjukvård, sjukvårdslära, vård av långtidssjuka, hemvård, diet-kost och matlagning. Ekonomi – köpteknik, arbetsorganisation, arbetsteknik. Familjekunskap, barnavård, psykologi. Inte minst vad tystnadsplikten innebar.

Några exempel på folkmängd och namn i Härnevi.
1930 fanns    398 personer
1945              323
1957              303
1954 fanns 333 personer varav 39 st hette Eriksson 32 Karlsson och 32 Johansson .
Här fanns 58 barn upp till 10 år ,
10-20år          40  personer
20-30 år         25
30-40             47
50 – 60          38
60-70             33
70-80             33
över 80          11   Den äldsta manliga var K A Nyström fjärdingsman från Äs, äldsta kvinnan var Anna Andersson född 1865.
____________________________________________________________________
Fattigvården
Det var släktens skyldighet att hjälpa den som var i nöd eller trångmål. Sedan inrättades vårdanstalter där man tog emot, vårdbehövande av de mest skilda slag, gamla, orkeslösa, sinnessjuka, invalider, förlamade, kroppssjuka och värnlösa barn. Alla som inte orkade gå omkring och tigga. För dem som orkade tigga utfärdade prästen ett intyg ett sk. Tiggar pass, passet gällde i hela stiftet. År 1689 kom en förordning som förbjöd bettleri/tiggeri utanför hemsocknens gränser. Under 1700 talet började man skilja på fattigvård och sjukvård. 1763 kom en förordning som fastslog socknens skyldighet att försörja sina fattiga. 1847 kom förordningen om förbud mot tiggeri, det innebar ett stort tungt ansvar och bestämmanderätt på socknarna, då miste kyrkan alla sina medel som de tidigare haft för att underhålla de behövande Det skulle dröja fram till 1800 talet innan fattigvården fanns att tillgå.

Tre av våra gamla landskaps lagar innehöll bestämmelser om barns skyldighet att ta hand om och försörja sina gamla och orkeslösa föräldrar.
Senare byggdes speciella gårdar för att hjälpa de gamla och sjuka som inte orkade vara hemma längre, ett sätt också att avlasta anhöriga.
Malmgården var en sådan gård och fanns i Fjärdhundra utefter riksväg 70. Det beslutades att bygga nytt pensionärshem då Malmgården började bli sliten och inte uppfyllde kraven som ställdes. Det nya pensionärshem i Fjärdhundra invigdes 28 juni 1965 och fick namnet Gläntan
Gläntans upptagningsområde omfattar Härnevi och de behövande fick/får komma dit.

Senaste inläggen