Prästgården

Gamla byggnaden på Härnevi prästgård

Komministergården fotot taget 1830

I en tidig medeltida handling nämns Ytter-Härnevi, troligen menas Lilla Härnevi. År 1639 gjordes en anhållan hos myndigheterna att få skulderna efterskänkta. En våldsam brand hade då ödelagt hela byn.

Byfolket var ute på åkern när det började brinna, och ingen lyckades rädda något av värde. Till all lycka var kreaturen ute på bete, men det var en katastrof för hela byn. 5 gårdar låg då i en rad, en typisk Radby. Lilla Härnevi är också känt som fynd platsen från bronsåldern. År 1902, på Prästgårdens mark, grävdes ett dike, av en man som hette Karlsson från Lilla Härnevi torp. Det var en slump att diket kom att läggas rakt över föremålen som troligen grävts ner för inemot 3000 år sedan. Vapen och prydnadsföremål i brons hittades

En boplats hittades vid en utgrävning 1938, där påträffades ganska stora mängder av bränd lera, fragment av lerkärl, som kunde hopsättas så kärlets form framträdde. Här bodde säkert människor redan på bronsåldern.

lillah1

Härnevi sniglar

Härnevi sniglar överlevde 1700-talets ekonomiska kris
De spirallagda och avhuggna tenarna med en vikt av 92,5 gram hittades av en bonde 1705 under dikesrensning. När kanslirådet friherre Gudmund´G. Adlerberth i början på 1800-talet numrerade och nedtecknade det spiralguld som fanns i Kronans samlingar hade spiraltenarna från Härnevi redan fått sitt namn, Härnevi sniglar

Nål av brons med nedböjd huvud i spiralupprullning. Datering: Bronsålder, period V (900 f.Kr. – 700 f.Kr.)

Armringar


Inventariet nämner inte om bonden fick sin tredjedel av värdet. Staten dvs. kungen hade rätt till två tredjedelar. En förbättring skedde 1734, då en större ersättning till upphittaren stadgades. Då det under den här tiden rådde budget underskott kunde staten inte lösa in 10 kg spiralguld i södermanländska Tureholmsskatten och skyllde på att dubletter redan fanns.
Utdrag  från Nordiska museets förteckning över fyndet i Lilla Härnevi.

Källa: Statens historiska museum
En preliminär undersökning utfördes av antikvarien Erik Floderus.

 

5

Senaste inläggen