”Mötesplats Härnevi” 2018 – 2022

”Ett projekt som planeras och drivs av Härnevi Hembygdsförening i ett samarbete med Upplandsstiftelsen och som finansieras genom Leader Mälardalen och Europeiska Lantbruksfonden för landsbygdsutveckling som administreras av Jordbruksverket”

EU-flagga+leader

leadermäl2uppstift

 

 

 

 

Mötesplats Härnevi 2018 – 2021

När vårt första projekt, Äspuss, avslutades år 2013, med ett gott resultat och stor uppmärksamhet, från framför allt Leader Norra Mälarstranden, höjdes flera röster om en fortsättning i Härnevi med nya projekt. Resultatet var så uppskattat att när Leader arrangerade Work Shops de kommande åren användes bland annat vårt projekt med ord och bild i marknadsföringen för att locka flera föreningar och organisationer att skapa projekt och ansöka om bidrag via Leader /Jordbruksverket EU.

Sommaren 2014 beslöt vi att försöka arbeta fram ett nytt projekt som skulle gynna Härneviborna och ideèn blev då att skapa  en mötes/aktivitetsplats över generationsgränserna.

Jag hade då jobbat som planskötare på Härnevi IP i 8år och upplevde att det var mycket arbete på IP för att ett fotbollslag skulle spela en match varannan vecka. Det är även en mycket vacker plats som förtjänar att utnyttjas ännu mera. Då föddes ideèn om mötesplatsen för alla boende över generationsgränserna på och omkring vår Idrottsplats i Härnevi. En Idégrupp bildades hösten 2014 för att skapa en preliminär projektplan för området bestående av Rolf Lindholm, Mats Pettersson, Sven-Olov Hansén och undertecknad. Den första utgåvan av projektplanen var mycket omfattande och en preliminärbudget hamnade på ca: 4 mkr.

janneomatskontrNästa steg var att kontakta Upplandsstiftelsen och söka ett nytt samarbete efter vårt tidigare goda resultat i Äspussprojektet. Stiftelsens VD Björn-Gunnar Lagström och vår kontakt Elisabet Odhult besökte oss och vi fick ett positivt svar. De agerar bank för oss även under detta projekt.

upplstift-elisabethKontakt togs sedan med Enköpings Kommun för att söka delfinansiering till projektet samt att få hjälp med regelverket för det vi skulle genomföra. Då vi behövde bygglov för en hel del av det vi ville genomföra behövdes ekonomiskt stöd för detta, eftersom vi inte kunde söka bidrag från Leader Mälardalen utan bygglov. Kommunen gick då oss tillmötes och vi fick ett bidrag som motsvarade kostnaderna för byggloven. Miljö och Byggnadskontoret var till stor hjälp med bygglovsrundan då vi ritade allt själva Inför den ansökan.  Tack för hjälpen, Enköpings Kommun.

lenajimmybygglovVåren 2015 besökte Leader Mälardalen oss i Härnevi för att få en första presentation av vår idè.  Innehållet i vår projektidé godkändes men kostnaden var alldeles för hög för att finansiera projektet med bidrag enbart från Leader Mälardalen då bidragsnivån är begränsad. Försök gjordes med andra fonder men det lyckades inte.

Resultatet av detta blev att vi fick sänka ambitionsnivån och skära bort en del objekt i vår projektplanering för att Leader skulle kunna hjälpa oss. Efter en revidering av vårt underlag hamnade kostnaden på ca 1,2 mkr.

gunnbrittSedan följde ett år av teknisk utformning och offertarbete för att mer detaljerat få fram den faktiska kostnaden för projektet. Vi skrev erforderliga avtal med markägare, sökte och fick bygglov, gjorde rivningsanmälan och lämnade in miljörapport till Kommunen. Upplandsstiftelsen har under hela förberedelsetiden stöttat oss i vårt arbete, och kommer fortsättningsvis nu att hjälpa oss med redovisning mot Leader.

elloandersVi har också jobbat med närhet, kvalité, miljöhänsyn och Härnevihjärta när vi valt leverantörer och lokala entreprenörer.

Maj 2018 Det blev lite berg och dalbana för oss under delar av denna resa (3,5 år) men allt löste sig till slut och vår skarpa ansökan och budget lämnades in i maj 2018 till Leader Mälardalen, som efter sitt beslutsmöte i slutet på juni, meddelade att bidrag kommer att beviljas enligt ansökan.

leadmia

Oktober 2018 Nu bildas också en ny projektledningsgrupp (14 personer) med olika kompetensområden som grund, vilka skall leda det praktiska och administrativa arbetet över de tre åren som bygget kommer att kräva. Vi kommer sedan att behöva all hjälp vi kan få av alla som bor i Härnevibygden och vill göra en insats i projektet. Genomförande tiden beräknas med byggstart oktober 2018 och pågå till juli 2020. Mer information kommer att delges alla bybor innan byggstart. Nedan på denna hemsida kan alla sedan följa utvecklingen under hela byggtiden, både i ord och bild.

Hoppas vi alla ses på vår IP under byggtiden och hjälps åt att utveckla  en riktigt trevlig plats att mötas, aktiveras och umgås på, både  gammal och ung.

 

Janne Dahlin

Projektledare

Tel: 070-2115022

För att uppfylla kraven i de nya EU-direktivet GDPR kommer Härnevi Hembygdsföreningen  under projektet att fotografera för denna hemsida och för en populistisk slutrapport till Leader Mälardalen när projektet är klart. Om du av någon anledning inte vill vara med på bild eller eventuellt namnges i texter ber vi dig att meddela detta till fotografen eller kontakta vår vebbmaster Lars H på telefon: 072-7062940. Du kan också meddela någon i projektledningen.

 

2018-09-25   Vi mottog beslutet från Jordbruksverket skriftligt med godkännande, dock med ett villkor att via Länsstyrelsen kontrollera så att vårt bygge inte skulle påverka landskapsbildskyddet, en föreskrift från 1948, som skall skydda bla. grusåsarna runt Härnevi. Resultatet blev en skrivelse med ett klargörande av vårt projekt, som gjorde att Länsstyrelsen inte ansåg att landskapsbilden skulle påverkas. Gruppen som ansvarar för att anlägga boulebanorna träffades på ett arbetsmöte söndagen den 7 oktober, angående planering och tidplan för det kommande arbetet. Ett informationsblad angående projektet har tagits fram för utdelning till alla boende i bygden. Detta delades ut söndagen den 7 oktober med uppmaning att anmäla sitt intresse om att hjälpa till i projektet.

roffe1

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-10-08 träffades vår stora projektgrupp, 14 personer, för en mer detaljerad genomgång av projektet och arbetsupplägget för de aktiviteter som skall byggas upp. Denna gruppen kommer att inneha arbetsledande funktioner under byggtiden. Mötet hölls i Brygghuset, och för att fira att Hembygdsföreningen erhållit sökta bidrag från Leader Mälardalen bjöds det på smörgåstårta efter genomgången. Byggkontor under projektet bli kioskbyggnaden vid bollplan där även alla ritningar finns för allmän beskådan under hela projekttiden.

 

jannelotta+

 

 

 

 

 

 

 

gruppbild

2018-10-10  Besökte Upplandsstiftelsen oss för ett möte om vilka upphandlings och redovisningsrutiner som gäller för projektet. VD Björn-Gunnar Lagström, Ekonomichef Kristina Törnblom och Elisabet Odhult deltog från USS och Hembygdsföreningen ställe upp med ordförande Sandra Mattsson, Rolf Lindholm, Mia Pettersson, Mats Pettersson, S-O Hansèn och Janne Dahlin.     Frågorna diskuterades och beslut togs om rutiner för samarbetet. Mötet hölls hemma hos Sandra som bjöd på en smarrig äppelpaj till kaffet, Tack Sandra.

Som lite ”grädde på moset” skrevs sedan ett samarbetsavtal under, som reglerar ansvar och befogenheter samt övrigt runt projektet mellan Upplandsstiftelsen och Härnevi Hembygdsförening.

gruppbild2

ordf+

2018-10-12  För att vara säkra på att vi följer alla regler och lagar som styr projektet, genomförde vi en ny offertrunda som Upplandsstiftelsen administrerade. En tolkning av Lagen om offentlig upphandling med Leader blev att minst tre leverantörer skall offerera priser per inköp/entreprenad. Vi hade på de flesta inköp bara två. Vi har nu sänt ut nya förfrågningar och inväntar svar. Till följd av detta försenades byggstarten, som var planerad till den 8 oktober. Vi återkommer om nytt startdatum.

svenolovlena

 

2018-10-20  Vid Hembygdsförening 70-års jubileumsfirande höll Sven-Olov Hansèn en kortare genomgång av projektet. Ett 70-tal personer deltog vid middagen och flera anmälde sig till arbete i projektet efter informationen.

nyheterbollplan

 

 

 

 

 

 

2018-10-22  Tidningen Upplandsnyheter besökte oss för att göra ett reportage om bygdens projekt.

2018-10-31    Spaden sätts i jorden. Det praktiska arbetet startas upp med rivning av HBK:s gamla materialförråd på Härnevi IP. Detta för att bereda plats för boulebanorna som skall byggas på den ytan. Ett tiotal personer gick lös på byggnaden med kofötter och brytjärn. Materialet sorterades upp och kördes till Återbruket, det blev en hel del transporter under två dagar, men sedan återstod endast en välstädad yta som nu skall härbärgera 5 st banor.

201811spade 201811husriva

2018-11-01    Beställningsunderlagen gicks igenom och gjordes klara för inköpen som skall göras 2018, och kommer att skickas ut till valda leverantörer av Upplandsstiftelsen under v 45.

2018-11-03    Entreprenör Per Brundell  Skogservice AB , startar upp sitt uppdrag med trädfällning och entreprenad. Ett mindre antal ungskogsträd skall fällas, sly skall rensas bort och på markytan för boulebanor skall tidigare upplagda jordmassor grävas bort och läggas upp för pulkabacken, ytan skall sedan planas, grusas av, vägas in, markduk och dränering monteras, samt sedan byggas upp av tre sorters grus. De trädstammar som är lämpliga, kommer att användas till naturgymmet och ris samt sly får läggas upp på av markägarens anvisad plats. Vi hoppas nu på att bra väder ska hjälpa oss att hålla vår tidplan, som är att färdigställa boulebanorna innan vinteruppehållet i januari.

201811gräv 201811skog

2018-11-08  Beställningar av material som skall användas 2018, skickas ut och leveranstidpunkter bestäms mellan leverantörerna och Hembygdsföreningen. Fakturering görs direkt av leverantören till Upplandsstiftelsen.

2018-11-11  Per Brundell traktor1Skogsservice har nu grävt bort de massor som erfordras för att vi skall kunna bygga underlaget och få ut banmåtten för boulebanorna. Massorna har flyttats till den blivande pulkabacken och konturerna av den börjar nu synas.

 

2018-11-13  Grusleveranserna påbörjas med bottensingel över hela ytan. Det levereras grus2ca: 200 ton av singlet , som lades ut och vibrerades i omgångar för att få en stabil botten som släpper igenom regnvatten. Vi lade även markduk och dräneringsslag under singlet. Därefter lades det första sandlagret ut ovanpå singlet, ca 120 ton, som vibrerades och ytan jämnades av, sladdades jämn med hjälp av av en fyrhjuling med utrustning och vägdes av med hjälp av lasermätare. grusplan

 

 

 

 

 

2018-11-16  Då höjden på grusbädden behövdes för att få till en tillräckligt stor yta för banorna krävdes nu kantavgränsningar för att gruset skulle ligga kvar. Vi bestämde då att inköpa 30 st begagnade slipers för att kunna få till detta. Då detta rymdes inom tidigare lagd budget,  diskuterades detta med Leader som godkände tillägget i vår projektplan .      Den inköpta containern anländer och installeras som materialförråd under byggtiden. Den kommer Härnevi Bollklubb att använda som förråd för sin verksamhet efter projekttidens slut. Detta som ersättning för deras gamla förråd som vi tvingades riva för att bereda plats för boulebanorna.

 

2018-11-19   Påbörjades byggandet av kantavgränsningen för boulebanorna. Arbetet tog 4 traktor– 5 dagar  med invägning och fastsättning av slipersen. Den ankommande vintern började göra sig påmind och under hela veckan var det minusgrader. Sven-Olov Hansèn höll dock kaffepannan varm, samt bjöd på grillat varje dag till frusna och hungriga, hårt arbetande bybor

pers

 

2018-11-24   För att ytterligare förankra kantavgränsningen mot fotbollsplanen monterades stolpar på insidan som fästes i kantavgränsningen och sedan skall bli ett staket mellan fotbollsplanen och boulebanorna. Stolparna förseddes med jordankare och trycktes ner med hjälp av grävskopa

Omstart för projektet

2019-04-06  Nu när kung Bore börjar släppa sitt grepp, startar vi upp projektarbetet igen. Målet är nu att under, april bli klara med bouleområdet så att vi inte stör fotbollsaktiviteterna som startar i början på maj.

Rolf Lindholm har målat om den inre toaletten som skall uppgraderas med skötbord och fräscht porslin innan aktiviteterna börjar. Ytsanden för banorna har levererats. Vidare har under två dagar arbetet fortsatt med boulebanorna. Banorna har återigen vibbats, innan ytsanden skall läggs på. Vi har även snyggat till marken vid fotbollsplanen inför fotbollssäsongen. Den tidigare läktaren är nu också på plats. Vi är nu klara med maskinarbete vid bouleområdet.

 

2019-04-06 Råbarkade stockar2

Stockarna som vi sparade efter trädfällningen, och behöver till naturgymmet, är klara för montering. Lennart Lindholm har gjort ett enormt arbete med avbarkning och kapning.

 

 

 2019-04-19 Toalett med nytt porslin3

 

 

2019-04-19  Nytt porslin är nu installerat på den inre toaletten. Skötbordet är ej ännu monterat.

 

 

 

 

2019-04-255

2019-05-01 Staketet6

 

Boulebanebygget fortskrider. Det sista sandlagret är pålagt och vibbat klart. Staketbygget mot fotbollsplanen pågår. HBK har även överlåtit en läktare till projektet som vi ställt upp vid banorna. Vidare ville HBK utnyttja vår kantavgränsning (slipersmur) som sittplatser vid fotbollsmatcher. HBK införskaffade därför lämpligt material för ändamålet, som vi hjälpte till att montera. Dessa platser kan även utnyttjas av boulespelare.

 

 

 

2019-04-25  Vi har nu lyft över vårt kvarvarande material till skogen där vi nu kommer att börja med fas två i projektet.

2019-04-25 Matreal i skogen4

Vi har även återställt markytorna efter arbetsmaskinerna vid fotbollsplanen. Hälften av betongplattorna är lagda.  Härnevi Bollklubb startar sin verksamhet på anläggningen den 5 maj. Projektet går nu vidare med slyröjning och markberedning för Naturrum, Grillkåta och Naturgym.

 

2019-04-06 Läktaren12019-05-01  Staketbygget är klart och sittplatserna är klara. Återstår vid boulebanorna gör en del plattläggning samt lite småfix. 2019-05-01. Staketet8Toaletterna vid omklädningbyggnaden är nu öppnade för allmänheten. Målet är att allt skall vara klart för att öppna banorna för träning i slutet av maj.

 

 

 

 

 

 

2019-05-08 Röjningsarbetet påbörjat på de ytor som behövs för projektet. Röjsågarnas ljuva musik ekade i skogen när massor av slyväxter fälldes. Några större träd togs även ner under markägarens överinseende. Riset plockades ihop i högar som sedan med AB:s Per Brudells skotare förflyttade till av markägaren anvisad plats. Efterrensning gjordes sedan manuellt och tre st fyrhjulingar med vagn som transproterade bort resterna.

19-05-08_Rojning

2019-05-20    Naturstigen stod i tur att rensas. Med motorsågar och röjsågar tog ett gäng sig runt slingan och fällde allt utom vuxna träd som stod  inom 5 m bredd. Slingan blir sedan grusbelagd i 2 meters bredd.

2019-05-31    Markentreprenaden startades upp.  Per Brundell Skogsservice satte skopan i jorden och började det stora arbetet att jämna till, samt gräva bort stubbar och sten som var i vägen för att vi skall få till bra ytor. Efter det monterades markduk på den stora ytan som kallas ”torget” och en traktor med skopa började sandbelägga markduken. En grupp kämpade sedan med spade och krattor för att jämn ut ytan. Även infarten till torget grusades av.

19-05-31_Markentreprenad

Offertförfrågningar för material till Naturrum och grillkåta hade lämnats ut och vi fick snabba svar redan dagen efter. Nu får vi gå igenom detta och lägga våra beställningar. Snickargruppen, med Ruben Johansson i spetsen, hade med hjälp av ritningar deltagit i arbetet med få till materialspecifikationerna, så nu hoppas vi att det blir rätt.

2019-06-02   Fredagen den 31 maj var det öppet hus för alla att hjälpa till med arbetet i skogen. Vi följde upp med 1 – 2 juni där städning av ytorna som inte sandbelagts fanns på programmet.  Ett tiotal intresserade dök upp varje dag så det lades ned cirka 130 arbetstimmar under arbetspassen. Där ingick även traktorer och fyrhjulingar varje dag. Markentrepenaden fortsattes med att gräva grunderna för Naturummet och Grillkåtan. Båda skall plintsättas. Även vägar och stigar justerades. Plattläggningen vid boulebanorna slutfördes med ett gott resultat. Lite arbete återstår dock ännu med boulebanorna.

2019-06-08    Grunderna för Naturrum och Grillkåtan är nu grävda. Per Brundell tillsammans med flera medhjälpare, fortsatte arbetet med att rensa stigarna från sten och stubb. Den jobbigaste rensningsdelen är nu klar för att börja fyllas upp med väggrus på duk. Det mesta av röjningsarbetet är nu avklarat inom hela området. Småjusteringar kommer dock att behöva göras efter hand.

19-06-08_Grund

2019-06-13   Upplandsstiftelsen med gäster besökte oss under torsdagen på sin resa genom Uppland. En fullsatt buss med 32 landstingspolitiker samt ett 10-tal personer från stiftelsen stannade till vid Äspuss, med Vd Björn Gunnar Lagström i spetsen. Detta för att få information om gamla och pågående projekt i Härnevibygden. Stoppet skulle egentligen ske vid Härnevi IP, men p.g.a det dåliga vädret och lerigt underlag på byggplatsen valde de att stanna vid Äspuss.

19-06-13_Upplandsstiftelselsen

Då regnet föll i stor mängd äntrade Rolf Lindholm, Mats Pettersson och S-O Hansèn bussen och höll informationen om projekten. Många frågor ställdes av åhörarna och USS VD Björn Gunnar Lagström avslutade informationen med att framhålla vikten av den lyckade samarbetsformen som nu för andra gången genomförs tillsammans med Härnevi Hembygdsförening.

2019-07-13  Idag gällde att slutföra arbetet med boulebanorna samt att påbörja plintsättningen till Naturrummet, samt att lägga på markduk och börja med ytan för Naturgymmet. Fjorton arbetssugna män, en grävskopa och en frontlastare, infann sig till
kl. 10.00 och efter en kopp kaffe och indelning i arbetslag drogs arbetet igång.
Vid boulebanorna avslutades plattläggningen med lite justeringsarbete samt att de sista boulebaneskydden monterades. Vidare markerades utkastplatserna med en målad ring. Bouleskåpet monterades fast och sidoytan avgrusades.

Malte-vibbar_2019-07-13

Grävningen för plintsättningen justerades till, både i djup och i bredd för att anpassas till ritningens mått. Malte Enström står för kunskap och noggrannhet i grundarbeteskonsten. Därefter sattes de fyra första plintarna på plats. Ruben Johanssons firma lånade oss en vibrator för markarbetet.  Platsen för utegymmet jämnades till, markduk rullades ut på ytan och fylldes med sand. Det serverades hamburgare till lunch och alla åt med god aptit. Arbetet avslutades för dagen vid 16-tide

2019-07-21  Söndagsarbete för Per Brundells Skogsservice och grundsättare Malte Enström och som assisterades av Janne Dahlin.  De fyra sista plintarna sattes, stabili-serades och mättes in igen. Allt verkade helt ok. Därefter började Per återställa ytan med grävmassorna som grävts upp tidigare.

2019-07-28  Markarbetet vid naturrummet fortsatte med att  markduk lades ut och ytan sedan avgrusades med sand och singel. Överst lades naturgrus (gårdsgrus) som kommer att utgöra golvet i rummet. Grunden för Naturrummet är nu klar. Per Brundell körde ut grus och singel med sin grävare på ytan som sedan vibrerades med maskin och efterjusterades med krattor och spadar. Nu tar snickarna med Ruben Johansson i spetsen över och bygger upp rummet. Allt material har kommit för bygget.

Krattning_2019-07-28

2019-08-03 & 2019-08-04  Uppstarten av bygget av Naturrummet under lördagen skedde i strålande sol kl. 09.00 på morgonen. Stommen av limträbalkar monterades under dagen. Sju personer hjälptes åt under snickarbasen Ruben Johanssons ledning och vid 15-tiden avbröts arbetet, för att återupptas på söndagen igen. I dag skulle taket läggas så arbetsstyrkan på åtta hungriga snickare drog igång igen redan kl.09.00. Vid 15-tiden var taket på och underlagspapp pålimmat och monterat. Arbetsdagen avslutades när mörka regnmoln hade börjat dyka upp.Uteklassrum_2019-08-03

2019-08-08  Anders Jagemo från EnköpingsPosten besökte oss för att göra en uppföljning på tidigare reportage. Janne Dahlin och Rolf Lindholm tog emot och visade hela anläggningen. Det är trevligt att vårt projekt röner uppmärksamhet, även tidningen UpplandsNyheter hade en helsida om bygget tidigare under våren.

Enkopings-Posten_2019-08-08

Kontentan av detta är att grupper redan hör av sig och vill låna vår fina Bouleanläggning. Boulespelet för Härnevis årliga turnering blir dock uppstarten för arenan, den första spelomgången blir redan den 11 augusti. Härnevi Bollklubb, som administrerar boulen, kommer sedan att tillhandahålla någon form av bokningssystem för banorn

2019-09-09  Hölls planeringsmöte vid Härnevi IP angående höstens arbete samt vad vi vill ha klart till årsskiftet. Projektgruppen samt mark- och grundansvariga Per och Malte och snickeribasen Ruben tog beslutet om höstens arbetsprogram. Gruppen beslöt att Naturrummet, Grillkåtan samt staketet vid boulebanorna skall vara helt klara innan nyår.

2019-09-14 & 2019-09-15  Snickeriarbete både lördag och söndag. 12 personer startade arbetet 09.00 på lördagen, efter att ha delats upp i tre lag, jobbades det med naturrum, grillkåta och staket med stor entusiasm till ca 15.00. Avbrott gjordes för lunch där alla spisade Sven-Olofs goda hamburgare med stor aptit.
På söndagen fortsatte arbetet från lördagen, nu med 10 personer, där några nya ansikten dök upp med hammaren och några från lördagen var upptagna av annat. Resultatet av helgen var lysande på alla håll och kanter. Arbetet fick avbrytas kl. 12.00 då en damfotbollsmatch skulle spelas kl. 13.00.  Några kommer att fortsätta jobbet under kommande vecka för att vi skall hålla tidsplanen.

Crew_2019-09-14

2019-09-21  Arbetet fortsatte med att bygga klart naturrummet. Lalle Bjarnemo tillverkade det avlastningsbord samt monterade det insidan av den östra väggen. Vindskivor började monteras Av Ruben Johansson och Rolf Lindholm och Miklos Neumann fortsatte med takläggning. Malte Enström fortsatte med grunden till grillkåtan. Sven-Olov Hansèn röjde busksly  där naturgymmet skall placeras..Crew_2019-09-21

2019-10-09  Leaderbesök med gäster från Litauen. Det var styrelserepresentanter från Leaderområden i landet som besökte Sverige på studiebesök. Leader Mälardalen deltog med ordförande Eva, Gunnbritt från kontoret i Enköping och en representant från det västra leaderområdet i Mälardalen. Gästerna var tretton till antalet och vi berättade om vårt projekt. Besöket varade bara i 30 minuter. Informationen blev därför mycket komprimerad men vi hann nog ändå ge en bra bild av projektet. Vädret hade nog kunnat vara bättre då regnskurarna avlöste varandra. Sven-Olof Hansèn, Mats Pettersson, Rolf Lindholm samt Janne Dahlin representerade projektet.

Leaderbesok_2019-10-09

2019-10-19  Montering grillkåta och färdigställande av naturrummet stod på programmet. Valet av dag för arbetet blev en fullträff. Efter i stort sett, 3-veckors regnande, sprack molnen upp och solen värmde skönt hela arbetspasset. 15 personer ställde upp och arbete drog igång kl. 9.00.  Några gav sig upp på naturrummets tak och lade det sista takpappslagret. Ruben Johansson och Lalle Bjarnemo tog tag i de kvarvarande snickerierna på naturrummet. Justering av sittbänkarnas infästningar gjordes och resultatet blev bra. Det återstår nu att montera vindskivor på en gavel och att montera vindskivebeslag.

Takpapp_2019-10-19

Övriga gav sig på att plocka av grillkåtan från en mycket komprimerad sjöfartspall. Rasrisk fanns med kloka beslut gjorde att allt gick bra. Monteringen började med att 8 st väggdelarmonterades på Malte Enströms plint- och syllbygge. Därefter monterades taket, det var också 8 delar som skulle sammanfogas. Som pricken över i, sattes en takhuv och den övre skorstensdelen på plats och nu var taket tätt.

Montering-grillkota_2019-10-19

Patrik Johansson och Malte Enström ledde arbetet väl och efter cirka 7 timmar var grillkåtan rest och regntät.  Lite taklim återstår nu för att fästa shinglet i kanterna på taket lite bättre. I övrigt är byggnaden klar utvändigt för tätning och målning. Klockan närmade sig nu kl. 16 och vi avslutade passet och var mycket nöjda med vad som åstadkommits under dagen. Återstår nu att invändigt montera grill, samt montera foder på fönster, täta skarver invändigt, lägga golvtrall samt att montera sittbänkar i grillkåtan.

Malte-i-kotan_2019-10-19

2019-11-09 & 17  Janne-o-RoffeSlutspurten inför kung Bores ankomst startades upp den 9 november med montering av vindskivor på naturrummet som Patrik Johansson fixade till med hjälp av Roffe Lindholm. Foder runt fönster monterades också inuti grillkåtan samt de väggfasta bänkarna kom på plats. Mats Enström och undertecknad fixade detta  tillsammans med Patrik. Sven-Olov Hansèn servade både med material och hamburgare under dagen.

Söndagen den 17 november skulle allt bli klart. Rolf, jag och Lalle Bjarnemo startade upp kl. 10.00. Vindskivebeslag skulle monteras på uterummet vilket Roffe utförde med bravur. Lalle och jag började bygga ihop grillen, monterade skorstenen samt gjorde klart för golvläggning. Roffe anslöt och hjälpte till att lägga in golvet samt att montera grillaggregatet på plats. Klockan hade blivit halvtre när vi ansåg oss helt färdiga med det vi skulle göra under året 2019. Nu går vi till vintervila och inväntar solens värmande strålar, någon gång i mars/april 2020, då vi startar upp med de återstående delarna av projekte

Grillkatan

Tack till alla er som hjälpt till under året. Vi har följt tidplanen, hitills lagt ned cirka
2000 timmar i eget arbete, samt har ordning på ekonomin, så det ser bra ut inför slutspurten i projektet. Alla möbler, förrådet, samt utegrillen är beställda och anländer i början på april 2020.
Vi hörs 2020!
Med vänlig hälsningar
Janne Dahli

2020-03-01 Efter den snälla vintern och helt enligt tidplanen, skulle vi nu göra en omstart inför den sista etappen i projektet. Men ödet ville annorlunda. En pandemi, Covid 19, började få fäste i världen och Sverige där äldre människor drabbades värst. I projektarbetet deltar många som fyllt 70-år och som nu räknades som riskgrupp. Efter att Folkhälsomyndigheten gett ut rekomendationer om hur vi hur skulle förhålla oss till riskerna kontaktade vi Leader Mälardalen och Upplandsstiftelsen där alla inblandade tillsammans beslutade att skjuta upp omstarten av projektet tillsvidare. Möblerna, förrådet och utegrillen som skulle anlända i denna månad var även de försenade på grund av pandemin. Nytt leveranslöfte utsattes till maj månad.

2020-04-01     Under detta ofrivilliga men helt korrekta uppbehåll började funderingarna om hur vi skulle kunna starta upp igen. Smittan som nu finns skulle kunna stanna kvar tills forskarna har fått fram vaccin vilket kommer att ta tid.                                                                    En omorganisation för vårt arbete var nu nödvändig för att vi skulle våga starta upp igen. Vi kommer nu framåt att arbeta i små grupper 3-4 personer i taget. För varje arbetsmoment utses en ansvarig som sammankallar sin grupp. Vi kommer heller inte att servera luncher där vi äter tillsammans, utan alla tar med sig vad de vill äta, eller att man väljer att äta hemma. Möjlighet finns dock att flera grupper kan arbeta samtidigt om erforderligt avstånd kan upprätthållas. Om alla tar sitt personliga ansvar och påminner varandra om coronatänket tror vi att detta kan fungera bra. Vi kommer alltså inte att träffas i stora samlingar igen tillsvidare.

2020-05-25   Projetgruppen samlades utomhus vid Härnevi IP för att planlägga tiden framåt.   Gruppen beslöt även att starta upp arbetet igen men att följa de nya rutinerna för att minska risken för smittspridning. Ansvariga utsågs för de arbeten som kvarstår i projektet.

2020-05-31   Efter att vi fått avisering om att möblerna är på väg samlades Rolf Lindholm S-O Hansèn Janne Dahlin samt Per Brundell med traktorgrävare för att iordningställa vissa ytor där dessa skulle placeras.

2020-06-04    Möblerna anländer med Mattis Ineruds kranbil och tas emot av Janne Dahlin och S-O Hansèn. Förrådet kom med transport två, dagen efter.  Allt levererades enligt plan.

200604_moblerna-anlandar

2020-06-06   Uppställningen av möblerna blev dagens uppgift. Rolf Lindholm, S-O Hansèn, Janne Dahlin och Ove Andersson med sin hjullastare, var på plats och utförde detta. Naturrummet blev nu klart efter möbleringen och även grillplatsen fullbordades. Alla var nöjda med dagens resultat.

200606-Placering-mobler

2020-06-20   Per Brundell med sin traktorgrävare färdigställer pulkabackens grundform och nu skall endast matjord fyllas på som ytlager, innan den är helt klar. Matjorden skänks till projektet av Mats Enström och Lasse Eklund. Tack!

2020-06-28    och några timmar den 29 juni träffades Lennart Lindholm, Ove Lindholm, Janne Eriksson, S-O Hansèn, Rolf Lindholm och  Janne Dahlin med Per Brundell inkl. grävmaskin för att färdigställa ytorna på lägerplatsen, naturgymmet, vägen upp till grillhuset genom att fördela ca. 55 ton väggrus på dessa.

200628-Avgrusning

 

 

200604_Ellen-H

200606-Runt-brasanKrattning och vibbning var dagens uppgift. Under arbetspasset fick vi besök av  markägare Ellen Härnered med make som var nöjda med vad de såg. Ytterligare några bybor dök upp för att kolla vad som gjordes.  Arbetet fortsatte ytterligare några timmar den 29 juni innan resultatet godkändes av alla inblandade. Nu är ytan för naturgymmet klar för byggnation.

Lägerplatsen är klar att användas och under sommaren kommer vi att förlägga kommande projektmöten där.

2020-07-06-Ulf-o-Mats2020-07-06   Mats Pettersson avflyttar från bygden och lämnar då även vårt projekt. Tack Mats för din insats med bl.a. boulebanornas tillkomst samt projekt-ledningsarbetet i övrigt. Lycka till på din nya boplats. Som ersättare för Mats i projekt-ledningen kommer Ulf Henriksson från och med nu att hoppa på tåget. Välkommen i gänget, Uffe. Projektet har även begärt förlängd projekttid av Leader, detta på grund av Coronastoppet under våren. Ny önskad projekttid löper till 31 augusti 2021. (allt bygge och redovisning klar)

2020-07-24.  Arbetet fortskred nu i de mindre grupperna och varvades med semesterresor och annat. Då vi nu behövde matjord för att snygga till pulkabacken erbjöds vi detta av Mats Enström och Lasse Eklund som hade ett upplag av de gångna årens dikesgrävningar i bygden. Lasse Eklund körde även upp detta på pulkabacken med sin dumper. Totalt 8 lass. Vi tackar dem för detta.  Vi beställde även mera sand och singel från vår leverantör. Vi fick då besked om en leveranstid i slutet på augusti. Detta kunde vi inte acceptera. Per Brundell tog kontakt med leverantören och lyckades fixa så att vi själva kunde ordna hämtning betydligt tidigare till det vi beställt. Bra fixat Per.

2020-07-24_Lasse-Eklund-Lingonbacken

Lasse Eklund

2020-07-24-Per-Brundell

Per Brundell

 

 

 

 

 

 

Ove_Andersson

Ove_Andersson

2020-07-27. Ove Anderssons entreprenad startade upp jobbet med att belägga Naturstigen med singel och sand. Först gjordes en rensningsrunda, där sten och stubb rensades bort. Därefter jämnades stigen till med singel och ovanpå detta lades markduk. Sedan fylldes stigen med en ca 20 cm tjock och 2 m bred bädd av sand som sedan vältades ett antal gånger av Anders Härnered, som utförde detta med traktor och lånad vält. Tack Anders och Ove. Naturstigen är nu nästan klar. Vi väntar nu bara på ett rejält regnväder för att en sista sladdning och vältning skall göras för att få till en hård och jämn yta.

2020-08-08. Rolf Lindholm startade upp med målningen av de byggnader vi byggt. På förmiddagen samlades 6 tjejer, som med glatt sinne, greppade penslarna för att ytbehandla med järnvitriol på de trävita ytorna. Ett svårt jobb då man inte ser vart man målat förrän det torkat och vitriolen får en grå lyster. En andra omgång fordras nog för att resultatet skall bli bra. Naturrummet skall även målas på insidan. Invändigt i Grillhuset lackades även bordsskivorna runt grillen en gång som i nästa steg skall vaxas innan vi öppnar den. Ett nytt målningsdatum blir den 27 augusti. Då skall även fönster och dörrfoder få en något vitare nyans. Vid samma tillfälle utrustade sig en annan grupp med röjningsverktyg och rensade kanterna på naturstigen samt tog bort irriterande rötter. Tanken är att en gräsklippare skall kunna hålla rent kanterna från sly och gräs i framtiden.

2020-08-23.   Matjorden på Pulkabacken lades tillrätta samt ytan framför Grillhuset jämnades av med singel av Per Brudell med sin traktorgrävare. Per skapade även uppställningsplatser för utplacering av ytterligare två stockbänksbord vid Pulkabacken och Grillhuset. Bra jobbat.

Pulkabacken

 

 

 

 

2020-08-24.  Det tredje Nyhetsbrevet delades ut till alla boende i bygden. Nuläget i projektet förmedlades, samt att stora delar av anläggningen nu kan börja användas. Naturstig, Naturrum, Boulebanor och Grillhus är nu öppnade för alla. Toaletter finns tillgängliga på baksidan av HBK:s byggnad med omklädningsrum.

2020-08-27.  Målningsarbete fortsatte. 7 st tjejer dök upp och målade under 3 timmar. Bättringsmålning av tidigare järnvitriolmålade ytor, fortsatt målning på Naturrummet, samt målning med linoljefärg på Grillhusets fönster och dörrfoder skulle göras. Vi fick samtidigt besök av Eva Wrede som är styrelseordförande på Leader Mälardalen. Hon ville informera sig om statusen i vårt projekt och även titta på resultatet hittills. S-O Hansèn, Ulf Henriksson och Janne Dahlin tog emot, guidade och redovisade det resultat som förelåg. Vi fick även svara på frågor om hur vi upplevde kontakten och samarbete med Leader/Jordbruksverket.

 

Leaderpromenad_2

 

2020-09-01   Planeringsmöte och förevisning av projektet stod på programmet när Upplandsstftelsen kom på besök under tisdagen. Sara Lindh, Elisabet Odhult samt Kristina Törnblom representerade stiftelsen. Projektet mönstrade Rolf Lindholm, Ulf Henriksson, S-O Hansèn och Janne Dahlin.  Dagen började med en rundvandring på området där vårt bygge bedömdes vara trevligt och av hög kvalitè.

Leaderpromenad_1

Därefter serverades kaffe där USS bjöd på fikabröd. Under fikat diskuterades om bla. Marknadsföring i framtiden. USS vill använda mötesplatsen som ”stop and go” för vandrare på Upplandsleden. De vill då också utnyttja hela anläggningen samt marknadsföra den i sina brochyrer, kartor och på sin webbplats. De står då för kostnaden för en orienteringstavla samt hänvisningar inom hela området. Personal från USS kommer att kontakta oss för att jobba vidare i dessa frågor tillsammans med Uffe Henriksson. Detta innebär för projektet att flera frågor nu måste lösas. Bland annat kostnaderna för städning av toaletter, inköp av rengöringsmedel, toapapper mm. Vem städar,vem betalar?  Vi jobbar vidare med detta. Vidare diskuterades vissa ekonomiska frågor samt funderingar rent allmänt.

2020-09-03  Flera förfrågningar om att hyra anläggningen eller delar av den har inkommit. Vi kommer inte att kunna hyra ut denna anläggning, men jobbar ändå på att hitta någon form av bokningsförfarande. I nuläget, är det bara att utnyttja lediga aktiviteter och om det visar sig upptaget, får man vänta eller återkomma.                                                                                                                                                                Så här långt har Westerlundska Gymnasiet, LRF, ESK Konsortium, ett You Tube-gäng som även filmade, flera storfamiljer, tjejträffar, samt en stor skara enskilda personer utnyttjat anläggningen. En del av dessa har utnyttjat hela den öppnade anläggningen och andra endast spelat boule, brännboll eller bara grillat.  I nuläget har Friluftsfrämjandet i Uppsala, aviserat att de vill komma i november. Glädjande, att utnyttjandet redan nu tenderar att öka, trots att vi håller lite på marknadsföringen då vi ännu inte är riktigt klara med bygget. Vi hoppas att hela anläggningen skall står klar före årsskiftet, så att om vi får snö i vinter, även kunna åka skidor och att barnen kan utnyttja den nya branta pulkabacken.

2020-09-05  Jobbardag.  Tre olika arbetslag samlades kl. 09.00 för att ta sig an dagens utmaningar.  Snickarna Göran och Patrik Johanssons roll var att montera ett skötbord på en toalett samt justera staketet vid toaletterna. Rolf Lindholm hade samlat ett gäng tjejer för att måla foder, karmar och spröjs på Grillhuset. Martina Enström, Eva Johansson, Christine Kurzeja, Siv Enström och målarmästare Roffe såg till att allt blev riktigt grundmålat. Janne Dahlin anförde en entrepenadgrupp med Per Brundell med sin traktorgrävare, samt Ove Lindholm, Lennart Lindholm, Janne Eriksson och S-O Hansèn som anlade en gångväg mellan stigen upp till grillhuset och naturgymmet samt iordningställde en plats för det bord som skall stå i anslutning till gymmet. Allt blev klart, helt enligt planen.

Fikarast

Fikarast

2020-09-12  Nytt arbetspass för målerigruppen, där linoljefärg skulle strykas på för andra gången på grillhusets fönsterfoder och dörr. Denna gång målade Lena Carlsson, Eva Johansson, Gudrun Henriksson, Christine Kurzeja samt mäster Rolf. En mörkare kulör av grått användes denna gång. Snyggt!  Nu smälter byggnaderna in i naturen på ett bra och vackert sätt.                                                                                                                                                                    En montagegrupp startade upp med byggandet av naturgymmet. Mats Enström och S-O Hansèn hade fixat till stolpar till den första stationen på gymmet. Per Brundell grävde och servade vid utsättningen av dessa. Sven-Erik Enström, Lalle Bjarnemo, Mats Enström och Janne Dahlin monterade stolparna enligt arkitekten Daniel Lindbergs direktiv. Daniel lider fortfarande av sviterna efter sin sjukdom och hade en rådgivande roll under dagen. Göran Johansson slutmonterade skötbordet på toaletten och förstärkte staketet vid toaletterna ytterligare. Nu är även de delarna klara. Sven-Olov Hansèn såg till att vi alla fick en kaffestund och Eva Johansson bjöd på sina utsökta bullar. Tack! Eva. Sedan kom regnet och arbetet fick avbrytas.

2020-09-16  Idag kom beskedet. På grund av Coronapandemin och det ofrivilliga stoppet av projektarbetet under tre månader tvingades vi ansöka om förlängd projekttid för att hinna med allt vi skulle göra och för att kunna följa Folkhälsomyndighetens alla rekommendationer. Svaret kom idag från Jordbruksverket och det biföll vår ansökan fullt ut. Detta innebär att projektet skall vara slut och redovisat klart senast den 31 augusti 2021. Vi tror på att ha en invigning i maj 2021.

2020-09-24   En stor grupp killar och tjejer (cirka 40 st) grillade och pustade ut någon timme på mötesplatsen. De kom från Ledningsregementet i Enköping och genomförde en tvåmilamarsch på Upplandsleden, från Härled in till Enköping under dagen. De gillade vår mötesplats.

Skyltar2020-09-25  Upplandsleden skyltas om vid Härnevi IP. Upplandsstiftelsen ombesörjer och bekostar detta med nya informativa, snygga vägvisningar. Projektet kommer att skylta inom området med samma stil. USS hjälper oss ta fram även dessa vägvisningar. Uffe Henriksson är ansvarig för projektets vägvisning inom området.

2020-09-19 och 2020-09-27  Arbetet med naturgymmet fortsatte med stolpsättning, riktning och monteringsarbete under dessa dagar. Den 19 sept. sattes de resterande stolparna för den första stationen samt monterades ihop. Denna dag jobbade Sven-Erik Enström, Håkan Andersson, Mats Enström, Janne Eriksson, S-O Hansèn, Per Brundell med traktorgrävaren samt Janne Dahlin. Kaffe och bulle intogs i vanlig ordning i regi av
S-O. Då det behövdes flera stolpar till station två och tre, lovade Mats Enström och
S-O Hansèn att fixa det tills nästa arbetsdag.

LalleGubbs_vid_gym_2

Den 27 sept. påbörjades bygget av station 2, med stolpsättning och riktning. 3 stolpar hade satts när en hydraulslang på Per Brundells traktorgrävare sprack och läckte olja. Efter en besiktning konstaterades att det var kört för dagen. Ingen reparation skulle kunna ske förrän på måndagen.  Per kontaktade då Mattias Härnered, som glädjande nog kunde ställa upp med sin grävare så att vårt jobb skulle kunna fortsätta. Mattias kom och arbetet kunde startas upp igen. Men efter en halvtimme hände det som inte fick hända, en hydraulslang till sprack, men nu på grävare nr två. Ej heller detta gick att reparera på plats. Per och Mattias försökte förgäves att åtgärda felet men fick ge upp.

Trasig-gravare

Vi övriga fortsatte dock att justera in fästjärn och med uppriktning av de stolpar som vi hann sätta upp. Därefter fick vi bryta dagens arbete och invänta en reparerad grävare. Två trasiga traktorgrävare blev kvar på plats. Tråkigt! Vi som jobbade den dagen förutom Per och Mattias var Miklos Neumann, Lalle Bjarnemo, Ove Lindholm, Janne Eriksson, S-O Hansèn och Janne Dahlin. Konstruktören av naturgymmet, Daniel Lindberg med dottern Astrid dök upp och gjorde en översyn av resultatet hitills av vårt jobb, som blev godkänt. Kaffet fixade S-O Hansèn som också bullade upp rejält med skänkt kaffebröd och kakor.

Traktorgravare

 

 

2020-11-04   Skyddsnätet mot naturstigen har under veckan monterats klart. Grävning och gjutning för stolparna gjordes under de första dagarna. Monteringen med nät och övriga tillbehör färdigställdes innan veckan var slut. Resultatet blev jättebra. Arbetet gjordes av Uppsala Stängsel under ledning av vår Uffe Henriksson.Uppsala-stangsel-1_2020-11-04Uppsala-stangsel-2_2020-11-04

2020-11-10    Vår mötesplats besöktes för första gången av en av de ambulerande dagisbussarna från Enköpings Kommun. Cirka 20 stadsbarn lekte och busade på vår mötesplats under några timmar. Rolf Lindholm träffade dem och de lovordade vår satsning på en mötesplats i Härneviskogen.

2020-11-21  En kall, blåsig och regnig lördagsmorgon, 2 grader varmt, träffades vid, 09.30 tiden fem tappra män för att utföra gjutarbetet vid utegymmet. Det skulle även monteras vissa rör detaljer på stationerna. Betong blandades i skottkärra och applicerades runt stolpbenen vid armgångsstationen. Rör detaljerna monterades och efter cirka två timmar var allt klart.
Stolpe_2020-11-21
Stolpar_2020-11-21Till de blöta, kalla och frusna kunde Rolf Lindholm som kokat kaffe och bakat, dagen till ära, bjuda Ove Lindholm, Lennart Lindholm, Per Brundell och Janne Dahlin på en kopp kaffe i grillkåtan och konstatera att uppdraget vi fick var slutfört enligt plan.

Nu är det klart för att Ove Andersson skall kunna, om några dagar, när betongen härdat, fylla igen det vi grävt upp. Detta för att undvika att någon trampar fel när snön lagt sig i vinter. Vi avvaktar nu bara bättre väder för att slutföra detta.

2020-12-08    Två tappra krigare, Ove Andersson och Tord Enström åtog sig och genom-förde jobbet med att återfylla våra gropar vid naturgymmet denna dag, som blir det sista jobbet som sker innan vintern. Olycksrisken är nu minimerad för att trampa fel när snön har lagt sig. Bra Jobbat!
OAoTEVill också passa på att tacka alla er som deltagit under året för era insatser under detta konstiga år som vi nu tagit oss igenom. Försiktighet har ju präglat våra insatser under året och eftersom vi blev beviljade förlängning av projekttiden, ligger vi nu ändå i fas och kommer att klara våra arbeten i tid. Vi hoppas sedan att vi kan starta upp igen i mars månad nästa år och justera till det vi inte hann göra klart innan vi avbröt, samt att slutföra de monteringsarbeten och målning vi har kvar att göra i projektet.
Tills vi ses i vår hoppas jag och önskar att trots coronapandemin, alla kan få till en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR och att ni är rädda om er och er omgivning.


Omstart 2021
2020-04-13  
Omstart igen efter en lång corona/vinter paus. Pandemin fortsätter med oförminskad kraft men vaccinationerna har kommit igång och de flesta i vårt gäng har nu erhållit den första sprutan av två. Vi jobbar ändå med försiktighet och respekt, tvättar händerna och håller avstånd. En grupp på 6 personer hade kallats till dagens arbetsuppgifter men ytterligare två arbetssugna dök upp till samlingen kl. 10.00. Dagens uppgifter var att färdigställa de tre stationerna som vi byggt i naturgymmet. Montering av armgångsräcken, stophattar, kapning av höjdmått på stolparna samt skulle vi fixa uppstegsmöjlighete vid stationerna. Rensning av stolparna ingick även att utföra. Tanken var även att visst målningsarbete skulle utföras men fuktighet och ovisst väder gjorde att detta sköts på framtiden. Sven-Olov Hansèn stod med den äran för marktjänsten och fixade både hamburgare och kaffe till gänget. Alla deltagare uppskattade starten på projektets slutspurt och tyckte det var jättetrevligt att träffas igen och komma igång efter en så lång och tråkig isoleringsperiod.

IMG_3423_gymmet_12020-05-14  Äntligen har värmen och solen kommit och Rolf Lindholm, Lalle Bjarnemo, S-O Hansèn, Tord Enström samt Janne Dahlin träffades för att måla på de stationer vid naturgymmet som var färdigmonterade.  Rolf Lindholm hade någon dag innan samlat Ellen Härnered, Eva-Marie Nordström, samt Siv Enström för att göra en andra strykning på grillkåtans foder och fönsterspröjs. Nu är den färdigmålad och klar. Vid naturgymmet målades alla stolpar med oljefärg för att bättre stå emot väder och vind. Roffe, Lalle, S-O och Janne målade och Tord monterade stolphattarna..

2020-06-17  Det börjar nu att kännas bra då vi nästan alla fått våra två sprutor mot Covid19 och att vi kan träffas lite flera och oftare, så att målet kan nås med ev. invigning i augusti (är i nuläget framflyttat till maj -22). Entrepenadarbete vid naturgymmet stod på agendan denna dag. Ove Andersson, som vi tidigare köpt grävningstjänst av i projektet, erbjöd sig nu att fortsätta hjälpa oss, men nu på ideèll basis med grävning för att få till marken vid stationerna i gymmet. Tack Ove. Mera massor skulle skrapas bort för att inte nivån blev för hög när vi sedan skall grusa av hela ytan. Tyvärr måste vi  även dränera bort mera vatten från ytan. Kjell Eriksson, Ove Lindholm, Janne Eriksson, Uffe Henriksson, Lalle Bjarnemo, Roffe Lindholm, S-O Hansèn, Lennart Lindholm samt Janne D hade samlats för att bistå Ove vid detta uppdrag. Samtidigt skulle vi montera upp våra informationstavlor där vi senare kommer att sätta upp översiktskartor över området. Detta utfördes med bravur. Bouletavlan monterades upp av Miklos Neumann någon dag tidigare.
IMG_3132_gymmet_2
IMG_3126_gymmet_3Efter fyra arbetstimmar hade S-O Hansèn lunchen klar. Denna dag blev det något alldeles extra. Ulla-Maria Hansèn hade dagen till ära, lagat mat hemma till gänget. Meny: Färskpotatis, sill, gräddfil, gräslök som förrätt, potatis, köttbullar, rårörda lingon samt ättiksgurka till varmrätt samt kaffe till dessert. Mums, jättegott, Tack Ulla-Maria. Alla blev jättenöjda, Janne Eriksson blev så glad så han förevisade några styrkeövningar i naturgymmet av bara farten. Arbetet fortsatte sedan till kl. 15.00 men vi blev inte riktigt klara med hela uppgiften. Vi fortsätter detta arbete vid nästa träff.

2021-07-01  Sammanfattning av förändringar i projektet under det gångna året.
Vi har ansökt om förlängning av projekttiden vid två tillfällen med anledning av den pågående pandemin.  Vi har då även tagit höjd för en eventuell tredje våg under hösten. Det senaste godkännandet ger oss en tid att avsluta projektet den 1 juni 2022. Upplandsstiftelsen ville ha den senaste förlängningen beroende på att alla där jobbar hemma till i höst. De hjälper oss med ekonomin och slutredovisningarna till Jordbruksverket och Leader Mälardalen.  Detta är tidskrävande och kräver mycket kontakt mellan människor, vilket är lättare när alla är på plats. Vi i Härnevi har som mål att vara klara i sommar med allt praktiskt arbete som vi skrev att vi skulle utföra inom projektet. Sedan kan vi alltid förädla det vi byggt och gjort när vårt skrivna projekt godkänts. Vi har hitills skrivit och lämnat ut tre Nyhetsbrev om projektarbetet i bygden. Det kommer ett fjärde när vi vet vilket datum vi kan ha en officiell invigning av resultatet av projektet. Målet är augusti 2021.

Vi har redan nu fått tips om hur vi sedan kan bygga ut anläggningen av flera ortsbor.  Några exempel: Frisbeegolf i skogen, flera stationer vid naturgymmet eller längs naturstigen, soffor till den äldre boulepubliken/spelare. Jättebra att det finns ideèr. Fortsätt att komma med tips till oss. Vidare kan redan rapporteras om många besökare vid området. Grillplatserna är mycket använda av besökande från när och fjärran. Flera väntar på att naturgymmet skall bli färdigställt.

2021-07-02   Uffe Henriksson har gått igenom behovet av hänvisningspilar inom mötesplatsen samt vägvisning dit. Uffe har sedan sammanställt detta och lagt beställning till Upplandsstiftelsen som ombesörjer tillverkningen av dessa. Det blir samma typ som USS använder för Upplands-leden.  Rolf Lindholm/S-O Hansèn börjar nu att fotografera allt vi byggt upp på mötesplatsen. Bilderna skall sedan användas till informationskarta och sättas upp på de orienteringstavlor som vi monterat upp. Allt detta hjälper Emilie Runfeldt oss med på Upplandsstiftelsen. Hon ritar kartorna. Tack Emelie!

2021-07-05  Fortsatt arbete med naturgymmet. Ove Andersson hade nu tillfrisknat efter en veckas sjukdom och vi kunde fortsätta med att dränera delar av gymmets yta.  Vi som hjälpte till var Roffe, Ove och Lennart Lindholm samt Janne Dahlin. Vidare monterade vi uppstegs stockar på en station. Markduk lades ut på kvarvarande ytor som sedan Ove med sin grävmaskin fördelade ut sand på som vi avjämnade med krattor och rakor. Markytan vibbades för att erhålla en hård yta.  Då det regnade rejält under vår lunch, kunde vi nu se var vattensamlingar hade bildats i området och där kunde vi nu jämna av med ytterligare sand. I vår projektplan skrev vi att naturgymmet skulle innehålla tre träningsstationer, det gör det nu, så i vårt projekt är naturgymmet klart. Under byggtiden har dock önskemål om flera stationer (enklare övningar) framförts, så vi får se hur vi kan uppfylla detta framåt i tiden. Tack Ove Andersson Entreprenad som ställde upp idèellt med sina maskiner så att vi kunde färdigställa Härnevis första Naturgym.

2021-07-12  Vid starten av projektet ansökte vi om rivningslov av gamla kiosken, för att göra plats för boulebanorna. Jag har nu lämnat in slutrapporten om detta till Miljö- och byggnadsnämnden på Enköpings Kommun, en så kallad slutrapport.
RivningJag har där intygat att vi följt lagar och regler enligt miljöförordningen. Idag fick vi slutbeskedet från kommunen där vi godkändes utan anmärkning. Vi skall nu även göra slutbesiktning på övriga byggnader tillsammans med vår byggkontrollant Peter Wägermark som vi hoppas godkänner allt och lämnar in detta till kommunen för slutbesked.

2021-08-10  Besök av Kulturskolan i Enköping som ville göra en kultur denna dag till vår mötesplats. 23 st lärare träffades i en kick-off inför höstterminen under ledning av Eva Selgemyr. Mat intogs i Naturrummet och när det var slut på faten tog Janne Dahlin och Rolf Lindholm över och berättade om tillkomsten av projektet. Därefter följde tipspromenad på Naturslingan med varierade frågor där de gick runt i par och svarade efter bästa förmåga. Under tiden förberedde Janne och Roffe för bouleturnering där vi blivit ombedda att delta som instruktörer. Precis när vi skulle starta öppnade sig himlen och ett större skyfall infanns sig. Efter en timmes väntan beslöts att stryka boulen då kaffe skulle serveras som avslutning hemma hos Eva på bondgården. Vi hälsade dem välkomna tillbaka vid ett bättre väder för att lära sig boulens svåra konst. Eventuellt skulle de kunna besöka oss igen på en studiedag i september.

2021-08-11    Planeringsmöte, inför slutspurten av det fysiska arbetet, som vi planerat i projektbeskrivningen och som låg till grund för det beviljade ekonomiska bidrag vi erhöll från Jordbruksverket. Vidare diskuterades invigning och tackmiddag. Efter samtal med våra samarbetspartners, Upplandsstiftelsen och Leader Mälardalen samt erhållen information om FHM:s- prognos inför hösten, beslutade vi att flytta fram dessa arrange-mang till våren 2022. Coronarestriktionerna kommer nog att finnas kvar under hösten. Vi har ju tiden då vi inte måste avsluta projektet förrän juni 2022, efter vår senaste godkända begäran om förlängning.
DiskussionsmoteVi jobbar också på att genomföra slutbesiktning för byggloven till Enköpings Kommun så fort som möjligt.Den besiktningen görs av Peter Wägermark.  Upplandsstiftelsen jobbar för högtryck med våra informa-tionstavlor och hänvisningspilar. Leverans lovad i september.                                                                                                                                       Vi beslöt även att söka ett drift-bidrag från Upplandsstiftelsen och Enköpings Kommun, för inköp av  kemikalier och förbrukningsmaterial för våra öppna toaletter.

2021-08-20   Arbetsdag i sol igen. 13 personer, uppdelade på tre grupper samlades, under en klarblå himmel, kl. 09.00 för att utföra dagens uppgifter. Rolf Lindholm tog tag i rodret för sly- och buskröjning tillsammans med Ove Lindholm och Kjell Eriksson. De rensade hela området och naturstigen, så att alla kanter blev fria.  Lalle Bjarnemo tog tag i de snickerijobb som skulle utföras tillsammans med Per-Erik Hammarstedt, Miklos Neuman och Sven-Erik Enström. Tre liggtrallar skulle också tillverkas till naturgymmet.
Daniel_o_Astrid
Daniel Lindberg som förestår naturgymmet, kom med dottern Astrid och installerade gymredskapen som skall användas av de som sen tränar i gymmet. Förrådet inreds för att förvara detta. Per Brundell tog tag i den sista utläggningen av sand och markduk kring grillkåtan och pulkabacken. Krattade och paddade gjorde Anders Hammarsten, Janne Dahlin och Lennart Lindholm samt S-O Hansèn, som även denna dag grillade korv, kokade kaffe och bjöd på nygräddad kaka efter maten. Tråkigt för dagen var att Brundells grävare inte ville starta på morgonen men Per löste detta med  Härnevi Plantskola som snällt lånade ut sin lastmaskin så vi kunde utföra dagens jobb. Tack till Karl-Åke och Margareta Pettersson på Härnevi Plantskola.

2021-09-04    Förstörda gräsytor skulle återställas på detta arbetspass. Klockan 09.00 samlades Janne Eriksson, S-O Hansèn, Ove Lindholm, Lalle Bjarnemo, Per Brundell och Janne Dahlin för att med Per Brundells traktorgrävares hjälp, lägga ut jord i de djupa spåren som arbetsmaskinerna lämnat efter sig i och med projektet. Per körde gammalt torkat dikesrens, som vägverket lämnat efter sig, från Matts Enströms bondgård, vilket han fördelade över skadorna. För övriga var jobbet att kratta ur grästuvor och stenar ur den pålagda jorden. S-O Hansèn fixade som brukligt kaffe med dopp till arbetslaget.
Vid 13-tiden var uppdraget utfört och Ove Lindholm skulle senare i veckan både harva och välta jorden, så att vi sedan kan så gräsfrö i höst.

2021-09-07    Hela personalen från Leader Mälardalens kontor kom på besök för att orientera sig om nuläget i vårt projekt samt se vad vi hitills åstadkommit. De har på grund av pandemin inte gjort några tidigare besök i de pågående projekten.
Damer
Det var verksamhetschefen Eva Lundqvist samt Gunbritt Sandin och den nyanställde Maja Cardell, som kommer att ersätta Gunbritt Sandin som nu går i pension efter många intressanta år på Leader. Vi i Härnevi Hembygdsförening passar på att tacka för ett mycket trevligt samarbete under både Äspussprojektet och projekt Mötesplatsen, som totalt utgör en 10-årsperiod. Tack Gunbritt och lycka till!
Vid 08.30 tiden anlände gästerna till Mötesplatsen Härnevi IP. Kaffe stod överst på agendan vilket vi intog under det inledande samtalet om vårt projekt. En rundvandring tog sedan vid där vi besökte alla applikationerna vi gjort och allt fotograferades av Maja. Från projektet deltog Rolf Lindholm, S-O Hansèn samt Janne Dahlin.  Gästerna var nöjda med vad de fick se och vi lovordades för resultatet. Vi passade på att bjuda in kontoret Leader Mälardalen till vår invigning i vår där de bland annat kommer att prova på Boule mot lokala förmågor.

2021-09-09  Vår kontrollansvarig mot kommunen, Peter Wägermark, kom för en slutbesiktning angående våra bygglov.
Slutbesiktning
Kontrollplanen skulle gås i genom och bockas av steg för steg vilket gjordes av byggherre Janne Dahlin, byggansvarige Ruben Johansson och byggkontrollanten Peter Wägermark. Rolf Lindholm assisterade med bilder från byggnationerna. Kontrollansvarig fann inga avvikelser från bygglovsansökan utan skulle nu lämna in rapporten till Enköpings Kommun. Så nu avvaktar vi slutbeskedet om godkännande från kommunen.

2021-09-14   Idag kom slutbeskedet från Miljö och Byggnadsnämnden i Enköpings Kommun. Projektet hade uppfyllt sina åtaganden enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet. Eftersom vi tidigare erhållit samma besked angående rivningstillståndet (gamla kiosken) och den kontrollplanen, har vi nu avslutat samtliga punkter vi hade mot Enköpings Kommun i projektet. Nu återstår endast, i det administrativa arbetet, avslutsrapportering mot Jordbruksverket samt deras kontroller och godkännande.

2021-10-01  Då nu allt är på plats och hösten gjort sitt antågande beslöt vi att ta vintervila i projektet.     Vi har nu även sammanställt projektets ekonomi och samtidigt uppfyllt allt vi hade skrivit in  i vår projektplan. Visade resultatet ett plus på ca: 80.000 kr. Nu vidtar förhandlingar med Leader Mälardalen om att få utnyttja överskottet för att förbättra och utveckla det vi redan gjort.

2021-10-23  Projektgruppsmöte angående åtgärder vi vill vidta om vi får ett positivt svar på vår förfrågan angående överskottet. Önskemål fanns om barnbord vid naturrummet och grillkåtan, sittplatser för de äldre boulespelarna som har svårt att komma upp på läktaren, hyllor i förrådet samt verktyg till grillkåtan såsom askhink, gallerborstar, sopborstar mm.

2021-12-03  Vi erhöll positivt besked på vår förfrågan om att använda överskottspengarna ifrån Leader Mälardalen.

2022-01-10  Projektgruppen höll Inköpsmöte och beslutade om vad vi skall köpa in till projektet för överskottet. Det blev 2 st barnbord med tillhörande stockbänkar, 4 st sittsoffor i trä, 4 st hyllor till förrådet samt utrustning till grillkåtan. Vi kommer även att lägga till pengar för tryckkostnaderna till den tänkta slutredovisningen av denna hemsida.

2022-01-26  Sara Lind på Upplandsstiftelsen har nu lagt ut beställningar på ovan nämnda varor. Leveranser kommer att ske under februari/mars. Summan inklusive frakter blir då cirka 55 000 kr. Tillkommer gör då de förhöjda tryckkostnaderna.

2022-03-15 Allt har nu levererats och nu avvaktar vi lite mer vårväder innan vi gör nästa samling för en arbetssinsats i projektet. Sofforna skall målas, hyllor monteras och möbler ställas ut. Kallelse kommer. Vi väntar nu bara på bilderna till våra informationstavlor som håller på att tas fram av Upplandsstiftelsen. Senare i vår kommer vi även att ha ett arbetspass där vi rensar och städar upp efter byggnationen. Projektet skall vara redovisat och inlämnat senast 30 juni 2022.Roffe o Anders

2022-04-02  Den planerade tackmiddagen genomfördes med deltagande av ett femtiotal personer som arbetat i projektet. Bildspel

Det bjöds på en tre-rätters meny bestående av förrätt med gravad lax, varmrätt med helstekt fläskytterfilè samt dessert  key linepie. Maten lagades på plats av Ulla-Maria Hansèn med flera och alla gästerna blev serverades vid bordet. Tack Ulla‑Maria, det var jättegott! Ett bildspel på storskärm rullade under kvällen med bilder från projektarbetet. Spelemannen William Forsström spelade lågmäld och passande musik på sitt dragspel under middagen.
William spelar

 

Hembygdsföreningens festkommitté med Sandra LIllja i spetsen, som arrangerade och genomförde festkvällen, hade även skapat ett Quiz som genomfördes till kaffet och segrade gjorde lag Härnered. Grattis! Tack styrelsen och festkommittén samt Lena Mattsson och Kristina Dahlin för en smakrik, festlig och trevlig kväll.

Fest_1

2022-04-16 Detta blir den sista och avslutande rapporten från projektet. Vi närmar oss slutredovisning till Leader Mälardalen och vi måste slutföra denna och lämna den för tryckning. Kvar att göra fysiskt är att göra infotavlorna klara, montera hyllor i förrådet, måla och ställa ut soffor vid boulen samt placera ut barnborden som vi skall komplettera naturrummet med. Vi gör också en slutlig byggstädning. Invigningen Kommer att äga rum den 13 augusti 2022 som Hembygdsföreningen och Upplandsstiftelsen arrangerar tillsammans. Projektet avslutas den sista juni 2022. Då upplöses även projektgruppen.

De aktiviteter som återstår innan invigningen och som vi inte hinner referera ifrån är:
– Tisdagen 3 maj. ”Boulespel för daglediga” startar.
– Lördag 7 maj. Arbetsdag i projektet, samt ytterligare en dag om behovet uppstår.
– Söndagen 5 juni. Härnevi Bollklubb fyller 100 år och har en aktivitetsdag på mötesplatsen.
– Söndag 12 juni. Upplandsstiftelsen fyller 50 år och firar detta hos oss på Härnevi på IP.
– Torsdagen 16 juni. Leader Mälardalen förlägger sitt kvartalsmöte på mötesplatsen. Kul!

Donationer under projektets gång:
Daniel Lindberg  har donerat materiel i form  av hantlar, skivstång mm till vårt naturgym.
Härnevi Plantskola har skänkt växter och gräsfrö  till vår återställning av gräsytor samt utsmyckning.
Vi tackar allra ödmjukast för detta.

Tack till…..
Texten i denna berättelse  har skrivits löpande under projekttiden av Janne Dahlin.
Bilderna har Rolf Lindholm och Sven-Olov Hansèn tagit. Vi har även fått hjälp med drönarbilder tagna av Anders Cestar.
Mats Nordström har varit ansvarig för layout och grafisk produktion.

Tack även till er alla som bidragit till att bevara minnet av vårt projekt ”Mötesplats Härnevi IP” och ni som ställt upp med maskiner och verktyg som vi inte insåg att vi behövde för 4 år sedan.
I skrivande stund har meddelats att Härnevi Hembygdsförening gått till final i kampen om Sveriges bästa Hembygdförening 2021, nominerade av Upplands Forminesförening som Upplands representant i kamp med 5 andra län. Hur skall detta sluta?