”Mötesplats Härnevi” 2018 – 2020

”Ett projekt som planeras och drivs av Härnevi Hembygdsförening i ett samarbete med Upplandsstiftelsen och som finansieras genom Leader Mälardalen och Europeiska Lantbruksfonden för landsbygdsutveckling som administreras av Jordbruksverket”

EU-flagga+leader

leadermäl2uppstift

 

 

 

 

Mötesplats Härnevi 2018 – 2020

När vårt första projekt, Äspuss, avslutades år 2013, med ett gott resultat och stor uppmärksamhet, från framför allt Leader Norra Mälarstranden, höjdes flera röster om en fortsättning i Härnevi med nya projekt. Resultatet var så uppskattat att när Leader arrangerade Work Shops de kommande åren användes bland annat vårt projekt med ord och bild i marknadsföringen för att locka flera föreningar och organisationer att skapa projekt och ansöka om bidrag via Leader /Jordbruksverket EU.

Sommaren 2014 beslöt vi att försöka arbeta fram ett nytt projekt som skulle gynna Härneviborna och ideèn blev då att skapa  en mötes/aktivitetsplats över generationsgränserna.

Jag hade då jobbat som planskötare på Härnevi IP i 8år och upplevde att det var mycket arbete på IP för att ett fotbollslag skulle spela en match varannan vecka. Det är även en mycket vacker plats som förtjänar att utnyttjas ännu mera. Då föddes ideèn om mötesplatsen för alla boende över generationsgränserna på och omkring vår Idrottsplats i Härnevi. En Idégrupp bildades hösten 2014 för att skapa en preliminär projektplan för området bestående av Rolf Lindholm, Mats Pettersson, Sven-Olov Hansén och undertecknad. Den första utgåvan av projektplanen var mycket omfattande och en preliminärbudget hamnade på ca: 4 mkr.

janneomatskontrNästa steg var att kontakta Upplandsstiftelsen och söka ett nytt samarbete efter vårt tidigare goda resultat i Äspussprojektet. Stiftelsens VD Björn-Gunnar Lagström och vår kontakt Elisabet Odhult besökte oss och vi fick ett positivt svar. De agerar bank för oss även under detta projekt.

upplstift-elisabethKontakt togs sedan med Enköpings Kommun för att söka delfinansiering till projektet samt att få hjälp med regelverket för det vi skulle genomföra. Då vi behövde bygglov för en hel del av det vi ville genomföra behövdes ekonomiskt stöd för detta, eftersom vi inte kunde söka bidrag från Leader Mälardalen utan bygglov. Kommunen gick då oss tillmötes och vi fick ett bidrag som motsvarade kostnaderna för byggloven. Miljö och Byggnadskontoret var till stor hjälp med bygglovsrundan då vi ritade allt själva Inför den ansökan.  Tack för hjälpen, Enköpings Kommun.

lenajimmybygglovVåren 2015 besökte Leader Mälardalen oss i Härnevi för att få en första presentation av vår idè.  Innehållet i vår projektidé godkändes men kostnaden var alldeles för hög för att finansiera projektet med bidrag enbart från Leader Mälardalen då bidragsnivån är begränsad. Försök gjordes med andra fonder men det lyckades inte.

Resultatet av detta blev att vi fick sänka ambitionsnivån och skära bort en del objekt i vår projektplanering för att Leader skulle kunna hjälpa oss. Efter en revidering av vårt underlag hamnade kostnaden på ca 1,2 mkr.

gunnbrittSedan följde ett år av teknisk utformning och offertarbete för att mer detaljerat få fram den faktiska kostnaden för projektet. Vi skrev erforderliga avtal med markägare, sökte och fick bygglov, gjorde rivningsanmälan och lämnade in miljörapport till Kommunen. Upplandsstiftelsen har under hela förberedelsetiden stöttat oss i vårt arbete, och kommer fortsättningsvis nu att hjälpa oss med redovisning mot Leader.

elloandersVi har också jobbat med närhet, kvalité, miljöhänsyn och Härnevihjärta när vi valt leverantörer och lokala entreprenörer.

Maj 2018 Det blev lite berg och dalbana för oss under delar av denna resa (3,5 år) men allt löste sig till slut och vår skarpa ansökan och budget lämnades in i maj 2018 till Leader Mälardalen, som efter sitt beslutsmöte i slutet på juni, meddelade att bidrag kommer att beviljas enligt ansökan.

leadmia

Oktober 2018 Nu bildas också en ny projektledningsgrupp (14 personer) med olika kompetensområden som grund, vilka skall leda det praktiska och administrativa arbetet över de tre åren som bygget kommer att kräva. Vi kommer sedan att behöva all hjälp vi kan få av alla som bor i Härnevibygden och vill göra en insats i projektet. Genomförande tiden beräknas med byggstart oktober 2018 och pågå till juli 2020. Mer information kommer att delges alla bybor innan byggstart. Nedan på denna hemsida kan alla sedan följa utvecklingen under hela byggtiden, både i ord och bild.

Hoppas vi alla ses på vår IP under byggtiden och hjälps åt att utveckla  en riktigt trevlig plats att mötas, aktiveras och umgås på, både  gammal och ung.

 

Janne Dahlin

Projektledare

Tel: 070-2115022

För att uppfylla kraven i de nya EU-direktivet GDPR kommer Härnevi Hembygdsföreningen  under projektet att fotografera för denna hemsida och för en populistisk slutrapport till Leader Mälardalen när projektet är klart. Om du av någon anledning inte vill vara med på bild eller eventuellt namnges i texter ber vi dig att meddela detta till fotografen eller kontakta vår vebbmaster Lars H på telefon: 072-7062940. Du kan också meddela någon i projektledningen.

 

2018-09-25   Vi mottog beslutet från Jordbruksverket skriftligt med godkännande, dock med ett villkor att via Länsstyrelsen kontrollera så att vårt bygge inte skulle påverka landskapsbildskyddet, en föreskrift från 1948, som skall skydda bla. grusåsarna runt Härnevi. Resultatet blev en skrivelse med ett klargörande av vårt projekt, som gjorde att Länsstyrelsen inte ansåg att landskapsbilden skulle påverkas. Gruppen som ansvarar för att anlägga boulebanorna träffades på ett arbetsmöte söndagen den 7 oktober, angående planering och tidplan för det kommande arbetet. Ett informationsblad angående projektet har tagits fram för utdelning till alla boende i bygden. Detta delades ut söndagen den 7 oktober med uppmaning att anmäla sitt intresse om att hjälpa till i projektet.

roffe1

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-10-08 träffades vår stora projektgrupp, 14 personer, för en mer detaljerad genomgång av projektet och arbetsupplägget för de aktiviteter som skall byggas upp. Denna gruppen kommer att inneha arbetsledande funktioner under byggtiden. Mötet hölls i Brygghuset, och för att fira att Hembygdsföreningen erhållit sökta bidrag från Leader Mälardalen bjöds det på smörgåstårta efter genomgången. Byggkontor under projektet bli kioskbyggnaden vid bollplan där även alla ritningar finns för allmän beskådan under hela projekttiden.

 

jannelotta+

 

 

 

 

 

 

 

gruppbild

2018-10-10  Besökte Upplandsstiftelsen oss för ett möte om vilka upphandlings och redovisningsrutiner som gäller för projektet. VD Björn-Gunnar Lagström, Ekonomichef Kristina Törnblom och Elisabet Odhult deltog från USS och Hembygdsföreningen ställe upp med ordförande Sandra Mattsson, Rolf Lindholm, Mia Pettersson, Mats Pettersson, S-O Hansèn och Janne Dahlin.     Frågorna diskuterades och beslut togs om rutiner för samarbetet. Mötet hölls hemma hos Sandra som bjöd på en smarrig äppelpaj till kaffet, Tack Sandra.

Som lite ”grädde på moset” skrevs sedan ett samarbetsavtal under, som reglerar ansvar och befogenheter samt övrigt runt projektet mellan Upplandsstiftelsen och Härnevi Hembygdsförening.

gruppbild2

ordf+

2018-10-12  För att vara säkra på att vi följer alla regler och lagar som styr projektet, genomförde vi en ny offertrunda som Upplandsstiftelsen administrerade. En tolkning av Lagen om offentlig upphandling med Leader blev att minst tre leverantörer skall offerera priser per inköp/entreprenad. Vi hade på de flesta inköp bara två. Vi har nu sänt ut nya förfrågningar och inväntar svar. Till följd av detta försenades byggstarten, som var planerad till den 8 oktober. Vi återkommer om nytt startdatum.

svenolovlena

 

2018-10-20  Vid Hembygdsförening 70-års jubileumsfirande höll Sven-Olov Hansèn en kortare genomgång av projektet. Ett 70-tal personer deltog vid middagen och flera anmälde sig till arbete i projektet efter informationen.

nyheterbollplan

 

 

 

 

 

 

2018-10-22  Tidningen Upplandsnyheter besökte oss för att göra ett reportage om bygdens projekt.

2018-10-31    Spaden sätts i jorden. Det praktiska arbetet startas upp med rivning av HBK:s gamla materialförråd på Härnevi IP. Detta för att bereda plats för boulebanorna som skall byggas på den ytan. Ett tiotal personer gick lös på byggnaden med kofötter och brytjärn. Materialet sorterades upp och kördes till Återbruket, det blev en hel del transporter under två dagar, men sedan återstod endast en välstädad yta som nu skall härbärgera 5 st banor.

201811spade 201811husriva

2018-11-01    Beställningsunderlagen gicks igenom och gjordes klara för inköpen som skall göras 2018, och kommer att skickas ut till valda leverantörer av Upplandsstiftelsen under v 45.

2018-11-03    Entreprenör Per Brundell  Skogservice AB , startar upp sitt uppdrag med trädfällning och entreprenad. Ett mindre antal ungskogsträd skall fällas, sly skall rensas bort och på markytan för boulebanor skall tidigare upplagda jordmassor grävas bort och läggas upp för pulkabacken, ytan skall sedan planas, grusas av, vägas in, markduk och dränering monteras, samt sedan byggas upp av tre sorters grus. De trädstammar som är lämpliga, kommer att användas till naturgymmet och ris samt sly får läggas upp på av markägarens anvisad plats. Vi hoppas nu på att bra väder ska hjälpa oss att hålla vår tidplan, som är att färdigställa boulebanorna innan vinteruppehållet i januari.

201811gräv 201811skog

2018-11-08  Beställningar av material som skall användas 2018, skickas ut och leveranstidpunkter bestäms mellan leverantörerna och Hembygdsföreningen. Fakturering görs direkt av leverantören till Upplandsstiftelsen.

2018-11-11  Per Brundell traktor1Skogsservice har nu grävt bort de massor som erfordras för att vi skall kunna bygga underlaget och få ut banmåtten för boulebanorna. Massorna har flyttats till den blivande pulkabacken och konturerna av den börjar nu synas.

 

2018-11-13  Grusleveranserna påbörjas med bottensingel över hela ytan. Det levereras grus2ca: 200 ton av singlet , som lades ut och vibrerades i omgångar för att få en stabil botten som släpper igenom regnvatten. Vi lade även markduk och dräneringsslag under singlet. Därefter lades det första sandlagret ut ovanpå singlet, ca 120 ton, som vibrerades och ytan jämnades av, sladdades jämn med hjälp av av en fyrhjuling med utrustning och vägdes av med hjälp av lasermätare. grusplan

 

 

 

 

 

2018-11-16  Då höjden på grusbädden behövdes för att få till en tillräckligt stor yta för banorna krävdes nu kantavgränsningar för att gruset skulle ligga kvar. Vi bestämde då att inköpa 30 st begagnade slipers för att kunna få till detta. Då detta rymdes inom tidigare lagd budget,  diskuterades detta med Leader som godkände tillägget i vår projektplan .      Den inköpta containern anländer och installeras som materialförråd under byggtiden. Den kommer Härnevi Bollklubb att använda som förråd för sin verksamhet efter projekttidens slut. Detta som ersättning för deras gamla förråd som vi tvingades riva för att bereda plats för boulebanorna.

 

2018-11-19   Påbörjades byggandet av kantavgränsningen för boulebanorna. Arbetet tog 4 traktor– 5 dagar  med invägning och fastsättning av slipersen. Den ankommande vintern började göra sig påmind och under hela veckan var det minusgrader. Sven-Olov Hansèn höll dock kaffepannan varm, samt bjöd på grillat varje dag till frusna och hungriga, hårt arbetande bybor

pers

 

2018-11-24   För att ytterligare förankra kantavgränsningen mot fotbollsplanen monterades stolpar på insidan som fästes i kantavgränsningen och sedan skall bli ett staket mellan fotbollsplanen och boulebanorna. Stolparna förseddes med jordankare och trycktes ner med hjälp av grävskopa