Posten

Postgången i Härnevi
Den första postordningen i vårt land utfärdades år 1636. De kronohemman som genom sitt läge ansågs vara lämpliga till posthemman utsågs. Prästerskapets korrespondens med domkapitlet förmedlades genom klockarna, som bar posten till närmaste kollega, vilken tog den vidare. Under 1830-talet förbättrades postgången, då förmedlades posten genom gästgivare skjutsen. Postskjutslegan uppgick till 12 skilling per mil. Närmaste postkontor för Härnevi var då som nu Enköping. Enligt protokoll från sockenstämman från 1840-talet anställdes en postkarl som hämtade posten i Enköping, han fick sin lön från sockenmagasinets kassa. Under 1850-talet kom ett nytt beslut från sockenstämman, som hade beslutat att postkarlen inte skulle finnas kvar längre, utan Härneviborna fick nu själva ombesörja sin hämtning av posten. En överenskommelse med föreståndaren på stationen i Enköping gjorde att postkarlen från Skattmansö skulle ta med posten till Härnevi, arvodet för den leveransen var 2 Rdr som skulle betalas ur bykassorna i Lilla Härnevi, Stora Härnevi, Rotbrunna och Rönna.
En postkarl vid namn Per Larsson från Torstuna anställdes 1857 för att sköta postleveransen både för Härnevi och Torstuna, han lämnade posten vid skolan där var och en fick hämta sin post, i skolsalen. Skulle man däremot skicka brev mm. fick man lämna det vid prästgården som levererade till Poststationen i Enköping. Om man fick brev levererades det med klockaren som hade prästgårdens postväska med till kyrkan varje söndag.
Senare gjordes en turlista utefter den gamla gångleden och en man från varje gård fick hämta posten i Enköping, efter tur och ordning på listan. Posten lämnades vid Nämndeman Per Ers Perssons gård i Lilla Härnevi som nu blev utlämningsställe. Senare åtog sig klockare Kullgren att vara socknens poststationsföreståndare, men hämtningen var fortfarande enligt tidigare turlista/gård och fastställd till fredagar. Under 1880-talet tog Kullmans döttrar över verksamheten, deras arvode var 2 öre /brev.
På 1890-talet försökte sockenmännen att få hämta posten i Örsundsbro, men kommunister d`Áubigne motsatte sig det, så postgången fortsatte som tidigare. Motiveringen till avslaget var att det skulle kosta 50 öre för varje tidningsprenumerant, som en ersättning till postkontoret för att ändra adresserna och det ansågs för dyrt och en onödig utgift.
Nästa utlämningsställe för posten i Härnevi blev i Vånsjöbro, där ingenjör Alund åtog sig postsysslan. Fru Oden som innehade handelsboden, övertog efter Alund.
Järnvägen mellan Enköping och Runhällen invigdes 1905 och då inrättades ett nytt postkontor vid Sparrsätra järnvägsstation och då fick Härnevi åter en ny avhämtningsplats.

Fösta lantbrevbäraren blev Pettersson i Rotbrunna som startade sin karriär 1916.
Källa b.la. Arvid Blads bok om Härnevi

Senaste inläggen